πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Η πρόταση για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας, από τα μέλη της "πρΟΤΑσης" και του Συλλόγου Εργαζομένων Άκη Γκόγκο και Πέτρο Χριστοδούλου

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το άρθρο 10 του Ν.3584/07 ,νέου κώδικα των Δήμων, αναφέρεται στη συγκρότηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων.

Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζονται :

- Η διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις ,τμήματα και αυτοτελή τμήματα ( το άρθρο 38 παρ.1 στο πρώτο εδάφιο της παρ1 του άρθρου 10 του Ν 3584 /2007 ορίζει ότι μετά τα τμήματα προστίθενται οι λέξεις Αυτοτελή τμήματα).

-  Η οργανωτική δομή των υπηρεσιών.

- Η πρόβλεψη των οργανικών θέσεων.

- Ο ορισμός των κλάδων των οποίων οι υπάλληλοι θα κρίνονται για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων.

Συγχρόνως με το άρθρο 97 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι οι Ο.Ε.Υ. των Δήμων θα πρέπει να περιλαμβάνουν υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
- Οικονομικής Υπηρεσίας.
- Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Τεχνολογίας ,Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
- Διαφάνειας .
- Νομικής Υπηρεσίας .
- Διοίκησης- Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
- Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας Ισότητας των Φύλλων .
- Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας .
- Γεωργίας , Κτηνοτροφίας και Αλιείας , εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Η διάθρωση σε τμήματα ή Δ/νσεις φυσικά θα γίνει σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη δυναμικότητα των Δήμων.
Το σχέδιο που μας στάλθηκε , έχει πολλές διαφορές με το σχέδιο που είχε διαχειρισθεί η επιτροπή ( που είχε συνταχθεί για τον Ο.Ε.Υ ) και κατέθεσε στην εκτελεστική επιτροπή .
Το σχέδιο που έφθασε στα χέρια μας , περιλαμβάνει, 1 Γενική Δ/νση, 9 Δ/νσεις 40 τμήματα και 3 αυτοτελή γραφεία .
Στο ανωτέρω σχέδιο υπάρχουν 3 σημαντικές διαφωνίες .

- Ως προς την διάθρωση του Ο.Ε.Υ. πιστεύουμε ότι όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε μορφή οργανωτικής δομής Διεύθυνση-Τμήμα , έτσι ώστε όλο το προσωπικό να έχει Διευθυντή και Τμηματάρχη. Να γίνεται καλύτερος συντονισμός και έλεγχος των υποχρεώσεων που έχουν οι οργανικές μονάδες και μεγαλύτερη ασφάλεια στους εργαζόμενους. Τα αυτοτελή τμήματα δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του δήμου.

- Δεύτερη σημαντική διαφωνία, είναι η διάθρωση των τμημάτων σε γραφεία. Η προσωπική μας γνώμη είναι ότι στα τμήματα θα πρέπει οι αρμοδιότητες να είναι ενιαίες . Για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχέδιο του ΟΕΥ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η στελέχωση των γραφείων με αυξημένο ποσοστό υπαλλήλων , προϋπόθεση που είναι δύσκολη στις σημερινές συνθήκες. Γνωρίζουμε ότι, οι συνταξιοδοτήσεις είναι πολλές ( πάνω από 50 εργαζόμενοι την τελευταία 2ετία) , οι αναπληρώσεις τους - λόγω του παγώματος των προσλήψεων - είναι αδύνατες . Για να λειτουργήσει ο Οργανισμός θα πρέπει σε κάθε γραφείο να τοποθετηθεί ,τουλάχιστον ,1 υπάλληλος δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει το υπάρχον σχέδιο.

- Συνεχίζεται και στο υπάρχον σχέδιο το ίδιο λάθος που υπήρχε και στον προηγούμενο οργανισμό και αναφερόμαστε στην Δ/νση περιβάλλοντος .

Η υπάρχουσα δομή της Δ/νσης Περιβάλλοντος αφορά πολλά τμήματα και μεγάλο αριθμό υπαλλήλων .Κρίνεται απαραίτητο, η συγκρότηση ξεχωριστής Δ/νσης καθαριότητας .

Η λειτουργία της Δ/νσης την τελευταία 2ετία ενισχύει αυτή τη άποψη. Θα πρέπει να σταθμίσουμε και το γεγονός ότι, στα πλαίσια του περιορισμού του Δημοσίου τομέα, πολλές υπηρεσίες κινδυνεύουν να ιδιωτικοποιηθούν , με μεγαλύτερο κίνδυνο της Υπηρεσίας Καθαριότητας . Γι΄ αυτό θα πρέπει να είναι έτσι συγκροτημένη η Υπηρεσία Καθαριότητας ώστε να μπορεί να λειτουργήσει .Να έχει τα μέσα και τις προϋποθέσεις.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΟΥΣΙΑΣ

1. Σημαντικό θέμα αποτελεί και η συγκρότηση σε ένα τμήμα των δύο τμημάτων Μονίμου και ιδιωτικού δικαίου και η μεταφορά του τμήματος μισθοδοσίας από την Δ/νση Διοικητικού στην Δ/νση Οικονομικών. Προσωπική μας άποψη , την οποία ακολουθούν οι περισσότεροι δήμοι , είναι ότι τα τμήματα αυτά θα πρέπει να είναι σε μία Δ/νση . Υπάρχουν αντικείμενα που γίνονται από τα τρία τμήματα όπως π.χ. η έκδοση της Μισθοδοσίας , οι συνταξιοδοτήσεις και η πρόσβαση στους φακέλους των υπαλλήλων. Συγχρόνως, με τη δημιουργία ενιαίου τμήματος προσωπικού ( για 262 μονίμους υπαλλήλους ,144 αορίστου Χρόνου και 80-100 ορισμένου Χρόνου [ετησίως] ) νομίζουμε ότι, οι ανάγκες που δημιουργούνται δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα ενιαίο τμήμα..

2. Επίσης, στο κεφάλαιο Α΄, στη διάρθρωση των υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να αναγράφεται ο Γενικός Γραμματέας. Αποτελεί πολιτικό πρόσωπο και στο άρθρο 161 του Ν. 3584/2007 ορίζεται ότι οι Δήμοι μπορούν να συνιστούν θέση μετακλητού γενικού γραμματέα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το άρθρο 38 του Ν. 3801/ 09.

3. Στις αυτοτελείς οργανικές μονάδες αναγράφεται ότι το προσωπικό θα αναφέρεται για θέματα αξιολόγησης στην Δ/νση διοικητικού. Τι σημαίνει αυτό ; Ότι ο Δ/ντης θα αξιολογεί προσωπικό που δε του ανήκει ;

4. Στη σελ 4, να απαλειφθεί ότι παρέχουν κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών συνεργατών.

5. Στη σελ 12, να απαλειφθεί η παρ. 11 << Διενεργεί και εισηγείται τη συνεργασία με εξωτερικούς μελετητές ή και συμβούλους>>.

6. Στη σελίδα 14, να απαλειφθεί ότι ο προϊστάμενος Δ/νσης να μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας .

7. Στη σελ 45, στο γραφείου Πολιτισμού, να απαλειφθεί ότι είναι υπεύθυνο για επισκευή και κατασκευή .

8. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για τους κανονισμούς λειτουργίας . Ο κανονισμός λειτουργίας δεν μπορεί να αναφέρει κάτι διαφορετικό από τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας . Εάν γίνουν, θα πρέπει στη συγκρότησή τους να συμμετέχει και ο Γενικός Δ/ντης. Έτσι π.χ. στη σελ 59, τι σημαίνει … ότι οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς Λειτουργίας .

9. Στη σελ 51, στην παρ . 8, να προστεθεί και το τμήμα προσωπικού.

10. Στο τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας, μήπως πρέπει να προΐσταται Νομικός ;

11. Στη σελ 56, …Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και την κείμενη νομοθεσία, οι κρίσεις γίνονται με τον ν. 3839/10 και η αναπλήρωση των προϊστάμενων με το άρθρο 100 του ν. 3584 /07.

12. Στη σελ 7 , δεν αναφέρονται αρμοδιότητες για τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποστήριξης της Δημοτικής αρχής και Δημοτικών οργάνων.

13. Στη σελ 15 , να απαλειφθεί ότι το τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του δήμου.

14. Στη σελ 57 , να προστεθεί στο τμήμα προμηθειών στους κλάδους που κρίνονται για προϊστάμενοι και ο κλάδος ΠΕ Οικονομικού –Λογιστικού.

15. Στη σελ 58, να απαλειφθεί από τις ειδικότητες που κρίνονται για το τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης ο κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχει σχέση ο κλάδος αυτός με το αντικείμενο του τμήματος.

16. Στη σελ 58, στις κρίσεις προϊσταμένων για το τμήμα Λειτουργίας των κέντρων Ανοικτής προστασίας Ηλικιωμένων, υπάρχει ο κλάδος ΤΕ Φυσιοθεραπευτών χωρίς να υπάρχει στις Οργανικές θέσεις του προσωπικού.

17. Δεν αναφέρεται πουθενά η ελεγχόμενη στάθμευση .

Θεωρούμε , ότι είναι αναγκαίο ν΄ αναρτηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο στο διαδίκτυο ( για διαβούλευση ) για να μπορεί κάθε εργαζόμενος να εκθέσει τις σκέψεις του.

Την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ θα πρέπει να την δούμε υπό το πρίσμα μιας τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία αναζητεί την εξειδίκευση και εμπειρία του εργαζόμενου στο γνωστικό του αντικείμενο και θα πρέπει να συνοδευτεί από την προσπάθεια όλων μας , να ασκηθεί πίεση προς την κεντρική διοίκηση για να εξαιρεθούν οι Δήμοι από τη ποσόστωση στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού , διαφορετικά τα κενά των υπηρεσιών σε υπαλλήλους θα μεγαλώνουν με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΚΗΣ –ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();