Προκήρυξη 10Κ: Οι 118 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε Δήμους και Περιφέρειες

Από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έγινε γνωστό ότι, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Ακολουθούν οι θέσεις ανά κλάδο / ειδικότητα.

Από το Blogger.