Αναγνώριση προϋπηρεσίας Δημοσίου Υπαλλήλου - Ισχύον δίκαιο

Με την υπ’ αριθμ. 103/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ως μη νόμιμη η δαπάνη που αφορούσε σε αποδοχές υπαλλήλου Ο.Τ.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την αναγνώριση τριετούς υπηρεσίας του ως οπλίτη βραχείας ανακατάταξης εφοδιασμού μεταφορών με ειδικότητα σιτιστή, όπως παρουσιάζει, σημέρα, αποκλειστικά, το epoli.gr και αναλύει νομικά.
Το ενδιαφέρον ζήτημα που εξετάστηκε εν προκειμένω είναι ο χρόνος στον οποίο πρέπει να ανατρέξει κάποιος για να προσδιορίσει το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κρίσιμος χρόνος για την επιλογή του εφαρμοστέου νομοθετικού καθεστώτος στην εκάστοτε διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλου φορέα υπαγόμενου στο ν. 4354/2015, αποτελεί ο χρόνος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης αυτής, δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση είναι απαραίτητη για την κινητοποίηση της ως άνω διαδικασίας με πρωτοβουλία του υπαλλήλου προς όφελος του οποίου διενεργείται, και ότι τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με αυτό το σκεπτικό το Κλιμάκιο έκρινε ότι, δεν πρέπει να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία του δικαιούχου του εντάλματος ως οπλίτη βραχείας ανακατάταξης, καθόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο, στον οποίο αυτός υπέβαλε την αίτησή του, στο κρίσιμο μισθολογικό καθεστώς υπάγονταν μόνο τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και όχι οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ενώ και η προϋπηρεσία του παρασχέθηκε σε φορέα που εξαιρείται των φορέων, για τους οποίους σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας.
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468
Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Από το Blogger.