πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Τι συμβαίνει σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία

Με το υπ’ αριθ. 2/83683/ΔΕΠ/19.06.2018 έγγραφό του, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απαντά σε ερώτημα που του τέθηκε σχετικά με την αριθμ. 48/2017 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα, με την οποία υπενθυμίζουμε ότι είχε κριθεί μη νόμιμη η μισθολογική αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας που διανύθηκε με προσόν κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας στις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία (για περισσότερα βλ. το από 07.11.2017 Ενημερωτικό Δελτίο).

Στην απάντησή του, την οποία υπενθυμίζει η aftodioikisi.gr με αφορμή ερωτήματα e-αναγνωστών της, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να υπεισέρχεται στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Υπηρεσιών των ελεγχόμενων από αυτό φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, αλλά σημειώνει ότι το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας ρυθμίζεται με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν.4354/2015 στην οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για περιορισμό του χρόνου προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται για την μισθολογική κατάταξη των μεταταγμένων σε ανώτερη κατηγορία.
Επίσης αναφέρεται στην αριθμ. 2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016 εγκύκλιο, όπου διευκρινίζεται με σχετικό παράδειγμα ότι ο υπάλληλος που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία κατατάσσεται με το σύνολο της υπηρεσίας του και λαμβάνει στο ακέραιο το βασικά μισθό που αντιστοιχεί στο Μισθολογικό Κλιμάκιο.
Ειδικότερα στο έγγραφο αναφέρεται:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤIKΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Γ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Αθήνα, 9/6/2018
Αριθ.Πρωτ. 2/83683/ΔΕΠ
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται απόψεις».

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 70338/14-11-2017 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την εφαρμογή της αριθμ. 48/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα με την οποία κρίθηκε μη νόμιμη η μισθολογική αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας που διανύθηκε με προσόν κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας στις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» η Υπηρεσία μας δεν έχει την αρμοδιότητα να υπεισέρχεται στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Υπηρεσιών των ελεγχόμενου από αυτό φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Ωστόσο για την επίλυση των διαφωνιών αυτών μετά την άσκηση προληπτικού έλεγχου κατά το άρθρο 32 του ν.4129/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ανάκλησης από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον.
Από πλευράς αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας σημειώνουμε ότι το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας ρυθμίζεται με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν.4354/2015 στην οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για περιορισμό του χρόνου προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται για την μισθολογική κατάταξη των μεταταγμένων σε ανώτερη κατηγορία.
Επίσης με την αριθμ 2/88138/ΔΕΠ/10-11 -2016 (ΑΔΑ: 67Δ1Η-ΧΔΘ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας διευκρινίζεται με σχετικό παράδειγμα ότι ο υπάλληλος που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία κατατάσσεται με το σύνολο της υπηρεσίας του και λαμβάνει στο ακέραιο το βασικά μισθό που αντιστοιχεί στο ΜΚ.

Η Προϊστάμενη του Τμήματος
Ε. Αγγελοπούλου
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();