πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή... όχι σε ΔΕ Οδηγούς Δήμων: Η νομική άποψη

Αντικρουόμενες ερμηνείες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε δημοτικούς υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Οδηγών έχουν δημιουργήσει αναστάτωση στη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν αν δικαιούνται ή όχι το επίδομα.

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ οικ.2/16519/0022/12/24.2.2012 (ΦΕΚ Β’ 465) και με την τροποποιητική αυτής ΚΥΑ 2/31081/0022/12/30.4.2012 (ΦΕΚ Β' 1399) καθορίστηκαν κατηγορίες επαγγελματικών ειδικοτήτων, για τις οποίες επιτρέπεται η καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι κατά την άσκηση των σχετικών καθηκόντων. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία Α', για την οποία προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατ’ ανώτατο ποσό 150,00 ευρώ μηνιαίως, περιελήφθησαν, μεταξύ άλλων, «οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες», «οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων» και, τέλος, «οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων».
Εν συνεχεία με το άρθρο 98 του ν. 4483/2017 προβλέφθηκε ότι: «1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α' 226), (...) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις (δηλαδή τις ανωτέρω ΚΥΑ), προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι (...) των Ο.Τ.Α, α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 2. Στην κατηγορία Α' συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, (...) οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων (...)». 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθμ. 149/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι’ Τμήμα, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 29.05.2018, έκρινε ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι που απασχολούνται ως οδηγοί ημιφορτηγού οχήματος, κατηγορίας ΔΕ και ως οδηγοί πρασίνου, κατηγορίας ΔΕ δεν δικαιούνται το επίδομα γιατί δεν ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες. Ειδικότερα, μάλιστα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η παρ. 2 του ά. 98 του ν. 4483/2017, με την οποία διευρύνθηκαν οι κατηγορίες εργαζομένων που δικαιούνται το επίδομα, δεν αναφέρεται εν γένει στους οδηγούς που απασχολούνται από τους Ο.Τ.Α., αλλά ειδικά μόνο στους οδηγούς αποφρακτικών μηχανημάτων (όπως και στους χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων). Με αυτό το σκεπτικό το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεώρησε σχετικό χρηματικό ένταλμα.
Νέο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση, όμως, ήλθε να ρίξει, μετά την ως άνω απόφαση, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 51440/25.09.2018 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών κου Αλέξανδρου Χαρίτση σύμφωνα με την οποία «Οι οδηγοί και οι χειριστές/εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων αποτελούν διαφορετικούς κλάδους, επομένως οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, ανεξαιρέτως.». Με απλά λόγια, η ερμηνευτική εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι οι Οδηγοί και οι Χειριστές – Εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων είναι διακριτές κατηγορίες εργαζομένων και επομένως ότι δεν υφίσταται στους Ο.Τ.Α. κλάδος Οδηγών αποφρακτικών μηχανημάτων. Κατά συνέπεια, η ορθή ερμηνεία του ά. 98 του ν. 4483/2017 που προβλέπει την καταβολή του επιδόματος Α’ κατηγορίας (ποσού 150,00 € μηνιαίως) σε οδηγούς, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, επιβάλλει την καταβολή του επιδόματος τόσο στους εργαζόμενους κλάδου ΔΕ Οδηγών, ως ξεχωριστού κλάδου, όσο και στους εργαζόμενους κλάδου Χειριστών (αποφρακτικών) Μηχανημάτων και Εργατών, ως επίσης ξεχωριστών κλάδων. Αναφορικά δεν με την ανωτέρω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η εγκύκλιος αναφέρει ότι «…η υπηρεσία μας δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου…».
Το epoli.gr επικοινώνησε με τον Δικηγόρο Αθηνών, κ. Λάμπρο Ντουματσά, ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις εργατικού δικαίου και ζήτησε την δική του εκδοχή για το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Σύμφωνα με την άποψη του γνωστού δικηγόρου:
«Εν προκειμένω η ερμηνευτική εκδοχή που έδωσε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51440/25.09.2018 το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η ορθή. Δεν υπάρχει στο κλαδολόγιο των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. ειδικότητα ΔΕ Οδηγών αποφρακτικών έργων, παρά μόνο ειδικότητα ΔΕ Οδηγών. Συνεπώς, ο νομοθέτης με το ά. 98 παρ. 2 του ν. 4483/2017 θέλησε να επεκτείνει τη χορήγηση του επιδόματος σε όλους τους απασχολούμενους με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών δημοτικούς υπαλλήλους. Όσοι δεν έχουν εισπράξει το επίδομα κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 149/2018 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλων αντίστοιχων πράξεων Υπηρεσιών Επιτρόπων θα πρέπει να κινηθούν δικαστικά προκειμένου να διεκδικήσουν το ποσό αυτό, το οποίο φτάνει συνολικά στο ποσό των 1.800 € το χρόνο. Το ποσό αυτό δικαιούνται, κατά τη γνώμη μου, όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται ως ΔΕ Οδηγοί από την δημοσίευση του ν. 4483/2017, δηλαδή από την 31.07.2017».

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();