πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

Δημόσιο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας - Τι ψηφίστηκε

Με το ά. 44 του προσφάτως ψηφισμένου σχεδίου νόμου με τίτλο «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις» προστέθηκε μία νέα παράγραφος στο ά. 25 του ν. 4354/2015 η οποία έχει ως εξής: «Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας».
Η νέα αυτή διάταξη εισάγει μία θεμελιώδη διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας υπαλλήλων οι οποίοι μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης και στην κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια.
Συγκεκριμένα, όπως αναλύει το epoli.gr έως σήμερα για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο υπαλλήλου που μετατάχθηκε από κατώτερη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα (π.χ. από βαθμίδα ΔΕ σε βαθμίδα ΠΕ) λαμβανόταν υπόψη η προϋπηρεσία που είχε διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που προβλέπεται ως τυπικό προσόν για το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο και αποκλειόταν η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα για την κατάταξη, μετά από μετάταξη, σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Δηλαδή για υπάλληλο ΔΕ που είχε καταταχθεί σε μισθολογικό κλιμάκιο με τυπικό προσόν το απολυτήριο λυκείου και μετά την απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετατασσόταν σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, για την κατάταξή του σε μισθολογικό κλιμάκιο με τυπικό προσόν το πτυχίο υπολογιζόταν ο χρόνος που είχε διανυθεί από την απόκτηση του πτυχίου και μετά. Σε παρόμοια κρίση είχε καταλήξει πολλές φορές (βλ. ενδεικτικά ΕΣ Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. πράξεις 188/2014, 69/2015, 314/2015, 315/2015, 316/2015, 4/2016, 17/2017, 40/2017, 48/2017, 142/2018) το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο δεχόταν ότι «αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 4354/2015 επιτρέπει, σε περιπτώσεις μετατασσόμενων σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα υπαλλήλων, την αναγνώριση απεριόριστου αριθμού ετών προϋπηρεσίας για την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια, ανεξαρτήτως αντιστοιχίας του κατεχόμενου κατά τη διαδρομή τους τυπικού προσόντος, σε σχέση με το προς κατάταξη μισθολογικό κλιμάκιο, θα οδηγούσε στο άτοπο της εξομοίωσης υπαλλήλων, κατά την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια που διακρίνονται μεταξύ τους βάσει ακριβώς του κατεχόμενου τίτλου σπουδών, με μόνο κριτήριο τον αριθμό των ετών υπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως των κατεχομένων κατά την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών τυπικών προσόντων, αντιστρατευόμενη στην ανάγκη διασφάλισης συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων υπαλλήλων και ομαλής μισθολογικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους κανόνες της αξιοκρατίας».
Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση αλλάζει άρδην ο τρόπος υπολογισμού της προϋπηρεσίας. Πλέον, από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί ο Νόμος, για την μισθολογική εξέλιξη και την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο υπαλλήλου που μετατάχθηκε από κατώτερη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα θα υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας και όχι μόνο η προϋπηρεσία που είχε διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που προβλέπεται ως τυπικό προσόν για το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο. Μετά από αυτό, λοιπόν, ανοίγει ο δρόμος για πολλούς υπαλλήλους που, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους μετατάχθηκαν σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, να αναγνωρίσουν μεγαλύτερο χρόνο προϋπηρεσίας και ενδεχομένως να καταταχθούν σε υψηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα.

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();