πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Μουσικοί ΟΤΑ & Ν.Π.: Ο τρόπος κατάταξης και υπολογισμός των αποδοχών

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία, αναφορικά με την κατάταξη των Μουσικών στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα αυτών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του ν.4483/2017, το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιό του (επισυνάπτεται), κυριότερα, επισημαίνει τα εξής:
- Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 103 του ν.4483/2017 «ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικών κατηγοριών Αρχιμουσικός ή Διευθυντής Χορωδίας, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Κορυφαίος και Μουσικός, καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό του ενιαίου μισθολογίου, κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ του ν.4354/2015, όπως ισχύει, πολλαπλασιαζόμενο επί των κατωτέρω αναγραφόμενων συντελεστών, ανά κατηγορία και στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα του Ευρώ:
  • Αρχιμουσικός: 1,45
  • Εξάρχων: 1,40
  • Κορυφαίος Α΄: 1,30
  • Κορυφαίος Β΄:1,25
  • Κορυφαίος: 1,25
  • Μουσικός: 1,00
- Οι παραπάνω συντελεστές των ειδικών κατηγοριών των μουσικών θα πολλαπλασιασθούν με τους βασικούς/εισαγωγικούς μισθούς των υπαλλήλων, βάσει της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν.
- Στη συνέχεια, για τη διαμόρφωση των λοιπών Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) και την περαιτέρω εξέλιξη των υπαλλήλων, ο μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των ειδικών συντελεστών ανά κατηγορία που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν.4354/2015.
- Τέλος, στους μουσικούς των ανωτέρω κατηγοριών χορηγείται ειδικό μουσικό επίδομα ποσού πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως (παρ.5 αρθ.103 ν.4483/17).


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();