ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ απόφαση του ΕλΣυν για την προσωπική διαφορά Δημοτικών Υπαλλήλων

Μία σημαντική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – αυτή της καταβολής προσωπικής διαφοράς σε υπάλληλο που μετατάσσεται από έναν Δήμο σε άλλον, παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr.
Το ζήτημα ξεκίνησε όταν Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα πληρωμής Δήμου, που αφορούσε στην καταβολή πρώτης μισθοδοσίας μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, κατόπιν μετάταξής της από άλλο Δήμο.
Ως αιτιολογία της άρνησής της, η Επίτροπος προέβαλε ότι, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, κατά το μέρος που με αυτήν καταβάλλεται προσωπική διαφορά σε υπάλληλο που μετατάχθηκε κατόπιν δικής της αιτήσεως από τον έναν Δήμο στον άλλο.
Ωστόσο, όπως παρουσιάζει το epoli.gr το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών, στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την Πράξη 141/2018 (επισυνάπτεται), κρίνει νόμιμη τη δαπάνη καταβολής προσωπικής διαφοράς σε υπάλληλο, που μετατάσσεται από έναν Δήμο σε άλλο.
Ειδικότερα, δέχεται ότι προκειμένου να μην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών προϋπολογισμών, αλλά και να διασφαλιστεί η ίση μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων, που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία, οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι από έναν φορέα σε άλλον δικαιούνται να λάβουν, όπως ακριβώς και οι υπάλληλοι του φορέα υποδοχής, το ποσό της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού.

Από το Blogger.