πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Τι είναι η δημοτική ενημερότητα & για ποιους λόγους χορηγείται -Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Η πρόβλεψη του άρθρου 285 του Κ.Δ.Κ., περί της ανυπαρξίας βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους (δημοτική ενημερότητα), προκειμένου να χορηγηθεί από αυτούς οποιασδήποτε μορφής άδεια, εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις αλλά και σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), λόγω μεταβιβάσεως του Καταστήματος σε νέο επιτηδευματία.

«Ενδιαφερόμενος» κατά την έννοια του άρθρου 285 Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 2 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 κ.υ.α., σε βάρος του οποίου δεν πρέπει να υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα.

Ως «εκκρεμοδικία» των οφειλών, η οποία συνεπάγεται ότι οι οφειλές αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση από τους Δήμους οποιασδήποτε μορφής άδειας, νοείται η περίπτωση υποβολής αιτήματος παροχής οριστικής ή προσωρινής δικαστικής προστασίας, σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, η οποία επιφέρει κατά το νόμο την εξ ολοκλήρου αδρανοποίηση της απαίτησης του Δήμου, είτε εκ του νόμου είτε συνεπεία της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως.

Η «δημοτική ενημερότητα» απαιτείται να συντρέχει και στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ΚΥΕ, οπότε απαιτείται να αποδεικνύεται ενήμερος ο αποκτών – νέος φορέας και όχι και ο μεταβιβάζων το ΚΥΕ.

Η «δημοτική ενημερότητα», αφορά το χρόνο κατά τον οποίο υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να γνωστοποιήσει είτε την έναρξη ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας είτε τη μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της ήδη γνωστοποιημένης δραστηριότητας και δεν αφορά τη διάρκεια ισχύος της γνωστοποίησης.

Ως «οφειλές», τις οποίες αφορά η χορήγηση δημοτικής ενημερότητας, νοούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου (ατομικές οφειλές), αλλά και όσες έχουν βεβαιωθεί στο όνομα τρίτου, για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος ευθύνεται για την καταβολή τους, χωρίς να απαιτείται και ξεχωριστή βεβαίωσή τους στο όνομά του.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();