πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

ΣτΕ: Καταβολή σε Προϊσταμένους του Δημοσίου διαφορών από επιδόματα

Με μία σημαντική απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμόζοντας τη συνταγματική αρχής της ισότητας, έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική διάταξη νόμου με την οποία προσδιορίζεται το ποσό του επιδόματος θέσης ευθύνης που δικαιούται μία κατηγορία εργαζομένων στο δημόσιο τομέα σε ύψος μικρότερο από τα αντίστοιχα επιδόματα που λαμβάνουν άλλων κατηγοριών εργαζόμενοι του Δημοσίου, όπως παρουσιάζει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 874/2018 απόφασή της, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης κατόπιν παραπομπής από το ΣΤ’ Τμήμα του Δικαστηρίου, έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική -ως αντίθετη προς την αρχή της ισότητας- η ρύθμιση του ά. 16 παρ.1 περ. γ’ του ν. 4354/2015, με την οποία προβλέφθηκε ότι το καταβλητέο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων ανέρχεται διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Στον ίδιο Νόμο και συγκεκριμένα στο ά. 16 παρ. περ. α’ υποπερ. αζ’ προβλέφθηκε ότι το καταβλητέο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης των Προϊσταμένων Τμημάτων στον δημόσιο τομέα ανέρχεται στα διακόσια ενενήντα ευρώ, δηλαδή είναι υψηλότερο του αντίστοιχου επιδόματος των Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά σαράντα (40) ευρώ.
Όπως έκρινε το Δικαστήριο, η διάταξη του ά. 16 παρ. 1 περ. γ’ του ν. 4354/2015 αντίκειται στην αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με το σκεπτικό ότι η εξαίρεση των Προϊσταμένων Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων από τη γενική ρύθμιση του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ν. 4354/2015 που αφορά όλους τους υπόλοιπους Προϊσταμένους οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος του δημόσιου τομέα δεν δικαιολογείται, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και η αιτιολογική έκθεση, κατά την οποία το σύστημα αμοιβών που θεσπίζεται με το Νόμο αυτό υπόκειται μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται με τη μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που αποτιμάται για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.
Μάλιστα - σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του epoli.gr - το Δικαστήριο έκρινε ότι, η συγκεκριμένη κατηγορία Προϊσταμένων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά ιδιαίτερη κατηγορία, τα καθήκοντα της οποίας δικαιολογούν διαφορετική (επί τα χείρω) μισθολογική αντιμετώπιση σε σχέση με τους υπόλοιπους Προϊστάμενους Τμημάτων του Δημοσίου, ενόψει ιδίως του γεγονότος ότι για την κατηγορία Διευθυντών (δηλαδή Προϊσταμένων Διεύθυνσης) Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προβλέπεται η καταβολή ίδιου ύψους επιδόματος με αυτό που προβλέπεται και για τους Διευθυντές των υπόλοιπων οργανικών μονάδων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
«Μετά την ανωτέρω δικαστική κρίση, όσοι Προϊστάμενοι Τμημάτων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δεν έχουν ασκήσει αγωγές διεκδικώντας τη διαφορά των σαράντα (40) ευρώ, μπορούν να καταφύγουν στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και να αξιώσουν να τους καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά που δεν έχουν εισπράξει. Παράλληλα, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί σημαντικό οδηγό για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας αναφορικά με μισθολογικά θέματα στον δημόσιο τομέα, με βάση την οποία μπορούν και πρέπει να εξαλειφθούν μισθολογικές ανισότητες μεταξύ διάφορων κατηγοριών εργαζομένων, οι οποίες δεν δικαιολογούνται ενόψει των προσφερόμενων υπηρεσιών»,, σχολιάζει για τη σημαντική αυτή αποκάλυψη του epoli.gr, ο δικηγόρος κ. Λάμπρος Ντουματσάς.    
* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468  
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();