πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

ΓΕΔΔ -Έκθεση βόμβα για διαφθορά στο Δημόσιο: Ελέγχθηκαν 1.123 υποθέσεις - Δεύτεροι οι δήμοι

Για το έτος 2017 η ΓΕΔΔ προχώρησε στον έλεγχο 1123 υποθέσεων μετά από τη διερεύνηση ενός υπερδεκαπλάσιου αριθμού καταγγελιών, επώνυμων και ανώνυμων, εκθέσεων – πορισμάτων ελέγχου ή εγγράφων άλλων Υπηρεσιών που τέθηκαν υπόψη της, καθώς και δημοσιευμάτων των ΜΜΕ.

Οι έλεγχοι σε μεγάλο ποσοστό (33,2%) αφορούσαν τους εποπτευόμενους από το Δημόσιο ιδιωτικούς φορείς, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένουν οι Δήμοι με ποσοστό 22,9& στο σύνολο των ελεγκτικών υποθέσεων. 
Τα παραπάνω προκύπτουν από την ετήσια ΕΚΘΕΣΗ της Γενικής Επιθεωρήτριας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, την οποία υπέβαλε στον Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Ν. Βούτση, την προβλεπόµενη από τον ιδρυτικό νόµο 3074/02 ετήσια έκθεση για το έτος 2017.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται η συνολική ετήσια δραστηριότητά της Υπηρεσίας µε στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δηµόσιο τοµέα, χαρακτηριστικές υποθέσεις που διερευνήθηκαν, νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν, οι σχετικές με την πειθαρχική του δικαιοδοσία ενέργειες και τα αποτελέσματα του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων.
Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν το 2017, επικεντρώθηκαν σε τομείς υψηλής επικινδυνότητας και τέλεσης πράξεων με μεγάλη ποινική, δημοσιονομική και πειθαρχική απαξία. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές του ΓΕΔΔ διενήργησαν για το έτος 2017 πέρα από τις αναφερόμενες ελεγκτικές υποθέσεις, ελέγχους στο πλαίσιο του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέχγου ΣΟΕΕ και μετά από παραγγελίες των Εισαγγελικών Αρχών για προκαταρκτική εξέταση.
Οι έλεγχοι σε μεγάλο ποσοστό (33,2%) αφορούσαν τους εποπτευόμενους από το Δημόσιο ιδιωτικούς φορείς που σύμφωνα με την έκθεση πιθανώς οφείλεται στην ανάγκη επαρκούς εποπτείας των εν λόγω φορέων από τις εντεταλμένες προς τούτο δημόσιες υπηρεσίες. Στη δεύτερη θέση παραμένουν οι Δήμοι με ποσοστό 22,9& στο σύνολο των ελεγκτικών υποθέσεων.


Ειδικότερα σύμφωνα με οι φορείς που έγιναν έλεγχοι ήταν:
Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι, σύμφωνα με την έκθεση δεν καταγράφονται και δεν καταμετρούνται στην παρούσα έκθεση για λόγους τήρησης της αρχής της μυστικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιολόγηση και περαιτέρω έλεγχο επώνυμων καταγγελιών (42,7%) και εκθέσεων ελέγχου άλλων Σωμάτων και Υπηρεσιών (34,7%) καθώς σε αυτές περιλαμβάνεται και ο μεγάλος αριθμός υποθέσεων που προέκυψαν από τη παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων καθώς και αποφάσεων επιβολής φορολογίας.
Οι ανώνυμες καταγγελίες ελέγχθηκαν σε ποσοστό 15,6% επί του συνολικού έργου της ΓΕΔΔ για το 2017. Γεγονός που σημαίνει ότι ελέγχθηκαν 479 επώνυμες και 175

ανώνυμες καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά στη θεματική κατανομή των υπό έλεγχο υποθέσεων, δεν διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση με άλλες χρονιές. Οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης αποτελούν σταθερά τη βασική κατηγορία των ελέγχων που πραγματοποιούνται κάθε έτος ενώ για το 2017 παρατηρήθηκε μια αύξηση των ελεγκτικών υποθέσεων που αφορούν Ασφαλιστικά Ταμεία γεγονός που θα μπορούσε να εξηγηθεί από νομοθετικές αλλαγές που οι Υπηρεσίες κλήθηκαν να εφαρμόσουν
Απασχόλησαν τον ΓΕΔΔ το 2017 σε μεγάλο ποσοστό (33,2%) οι εποπτευόμενοι ιδιωτικοί φορείς γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην ανάγκη επαρκούς εποπτείας των εν λόγω φορέων από τις εντεταλμένες προς τούτο δημόσιες υπηρεσίες. Στη δεύτερη θέση παραμένουν οι Δήμοι με ποσοστό 22,9& στο σύνολο των ελεγκτικών υποθέσεων (Γράφημα 4)
Η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων παραμένει σχεδόν ίδια με την Περιφέρεια Αττικής να προηγείται κατά πολύ των υπολοίπων γεωγραφικών περιοχών λόγω της συγκέντρωσης της διοικητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και των άλλων αστικών κέντρων.
Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν στην πλειοψηφία τους κατ’ αρχήν παραβιάσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (66,6%).
Τέλος, η μέτρηση των υποθέσεων κατά στάδιο εξέλιξης δείχνει ότι το 24,6% των υποθέσεων παραπέμφθηκαν για έλεγχο σε εξειδικευμένο Σώμα ή Υπηρεσία ενώ για το 14,24% εκδόθηκε από τη ΓΕΔΔ εντολή ελέγχου.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται είτε από κλιμάκια Ειδικών Επιθεωρητών της Υπηρεσίας είτε από μικτά κλιμάκια Ειδικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών άλλων Σωμάτων, είτε από επιθεωρητές άλλων Σωμάτων στα οποία αποστέλλεται κατά περίπτωση η Εντολή.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();