πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

ΥΠΕΣ: Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ ΟΤΑ

Το υπουργείο Εσωτερικών, προτίθεται να καλύψει τις αυξηµένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας (ΑΥΕ) Ο.Τ.Α., η οποία υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, του υπουργείου, µε µετάταξη µόνιµων υπαλλήλων από υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., αποκεντρωµένες διοικήσεις, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, Περιφέρειες και ∆ήµους.
Οι θέσεις που θα καλυφθούν µε μετάταξη είναι συνολικά 34,  οι εξής:

16 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
3 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής,
6 θέσεις ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού,
3 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής,
6 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Οι ανωτέρω µετατάξεις θα πραγµατοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι/ες οι µόνιµοι/ες υπάλληλοι υπουργείων, άλλων δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆., ανεξάρτητων αρχών, περιφερειών και δήµων.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα, µε ευθύνη του υποψηφίου, και στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι/ες, ενώ προκειµένου για υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆., η αίτηση κοινοποιείται και στο εποπτεύον υπουργείο.
Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου. Οι υποψήφιοι/ες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυµούν να µεταταχθούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.
Σηµειώνεται ότι θα συνεκτιµηθούν πρόσθετα προσόντα όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης και γνώση ξένων γλωσσών.
Οι ενδιαφερόµενοι/ες υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης από 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου στη Διεύθυνση  ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, 10183 Αθήνα,  µε την ένδειξη «Αίτηση συµµετοχής στην από αριθ. 59272/25.10.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για µετάταξη στη ∆/νση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των ΑΥΕ Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών».
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
  1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγµα.
  2. Βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου.
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
4.Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (Σηµείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι, µεταφρασµένοι και επικυρωµένοι).
  1. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:
  • Η υπηρεσιακή εµπειρία του/της υπαλλήλου (Τοποθετήσεις, µετακινήσεις)
  • Η βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών.
  • Το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.
  • Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, δεν εκκρεµεί σε βάρος του/της υπαλλήλου πειθαρχική δίωξη και δεν έχει οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο χρόνο ).
  1. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου / της υποψήφιας δύναται να συνεκτιµηθεί (π.χ. πιστοποιητικά επιµόρφωσης κ.α.).
Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
Η αίτηση συµµετοχής µπορεί να υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε µε εξουσιοδοτηµένο από αυτούς / αυτές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει (το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται από την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου / της υποψήφιας).
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();