πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Δεν υπάρχει εργολαβικό όφελος στον Δημοτικό Φωτισμό

Μη νόμιμη έκρινε την δαπάνη για εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα το κλιμάκιο του 7ου τμήματος του Ελεγκρικού Συνεδρίου με την πράξη 145/2018, καθώς όπως αναφέρεται στην απόφαση “η εν λόγω σύμβαση δεν αφορά στην κατασκευή δημοσίου έργου (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3669/2008) διότι το αυτοτελές λειτουργικό, οικονομικό και τεχνικό αποτέλεσμα, στο οποίο απέβλεπε ο Δήμος με αυτή και προσδιορίζει το αντικείμενό της, αφορά κυρίως στην προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού περιοχής εντός των διοικητικών ορίων του. 
Σύμφωνα πάντα με την απόφαση, ούτε οι λαμπτήρες ούτε οι βραχίονες χάνουν την αυτοτέλεια τους και την εμπορική τους αξία από την τυχόν απεγκατάστασή τους ενώ οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων ειδών, τα οποία δεν συνδέονται κατά μόνιμο τρόπο με το έδαφος, και δεν απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.
Ετσι το Ελ. Συν καταλήγει ότι στη συγκεκρκιμένη σύμβαση προμήθειας δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία περί δημοσίων έργων και, ως εκ τούτου, μη νομίμως εντέλλεται, σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής, η καταβολή στην ανάδοχό της δαπάνης για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();