πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Δεν θα το δεις στα ΜΜΕ- ΕΦΚΑ: Τα 4 βήµατα για τη διαγραφή παλαιών οφειλών

Ανοίγει τις επόµενες µέρες η ηλεκτρονική πλατφόρµα, στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ασφαλισµένους. Ποιους αφορά – Ποια είναι τα κριτήρια

Αρχίζουν οι αιτήσεις για τη διαγραφή παλαιών αµφισβητούµενων οφειλών προς τα Ταµεία, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από πρόσθετα τέλη και τόκους.

Οι υπουργικές αποφάσεις για τις πρώτες τρεις κατηγορίες οφειλετών, για τις οποίες οµόφωνα απεφάνθη το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, δηµοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ. ANOΙΞΕ από τον ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική πλατφόρµα στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ασφαλισµένους.

Όπως αναφέρουν και οι τρεις υπουργικές αποφάσεις τις οποίες υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και µέχρι την έκδοση απόφασης από τον ΕΦΚΑ αναστέλλονται τα µέτρα διοικητικής εκτέλεσης (πλειστηριασµοί, ηλεκτρονικά κατασχετήρια κ.λπ.) σε βάρος του οφειλέτη. Η αναστολή δεν επέρχεται σε περίπτωση «προδήλως αβάσιµης ή προσχηµατικής αίτησης».

Επειδή πρόκειται για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, διευκρινίζεται πως ακόµη και όποιος έχει χρέη στο βασικό του Ταµείο (π.χ. ΙΚΑ ή ΟΓΑ) δεν αποκλείεται από τη ρύθµιση. Αναλυτικά η διαδικασία περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα:

Ο ασφαλισµένος-οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα τις οφειλές του οποίου ζητεί να διαγραφούν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον ΕΦΚΑ σε ηλεκτρονική πλατφόρµα.
Με την υποβολή της αίτησης ενηµερώνεται αυτόµατα το ΚΕΑΟ, το οποίο «παγώνει» τις διαδικασίες εκτέλεσης των αναγκαστικών µέτρων που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη για εύλογο χρονικό διάστηµα, εντός του οποίου θα πρέπει να εξεταστεί και να εκκαθαριστεί το αίτηµα.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναλαµβάνουν να ελέγξουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντος και να διασταυρώσουν κρίσιµα στοιχεία, ώστε να καταλήξουν σε διαπιστωτική πράξη για τη διαγραφή των χρεών ή την απόρριψη του αιτήµατος.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαβιβάζουν στο ΚΕΑΟ την πράξη διαγραφής ή την απόρριψη του αιτήµατος, και αντιστοίχως το ΚΕΑΟ διαγράφει τις οφειλές ή «ξεπαγώνει» τα αναγκαστικά µέτρα.
Ποιοι µπαίνουν στη ρύθµιση
Η διαδικασία-πιλότος που τίθεται σε εφαρµογή θα διαγράφει οφειλές για τις οποίες υπάρχει «εύλογη αµφιβολία» όχι µόνο για την κύρια ασφάλιση, αλλά και για την επικουρική και την πρόνοια (εφάπαξ). Οι πρώτες τρεις κατηγορίες ασφαλισµένων που µπορούν να διαγράψουν οφειλές είναι:

Νέοι ασφαλισµένοι -πρώτη ασφάλιση µετά την 1η Ιανουαρίου του 1993- που ήταν ελεύθεροι επαγγελµατίες (π.χ. µπλοκάκι) και ταυτόχρονα µισθωτοί. Βάσει του νόµου 2084 του 1992, µπορούσαν να απαλλαγούν από τη δεύτερη υποχρεωτική ασφάλιση. Κυρίως λόγω άγνοιας ή αµέλειας, µερίδα εξ αυτών δεν προέβη σε επιλογή φορέα εντός 6 µηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης και «σέρνει» χρέη κυρίως στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου που διαγράφει τις οφειλές είναι η «πλήρης ασφάλιση σε έναν πρώην Ταµείο κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλο πρώην Ταµείο». Προσοχή: Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόµα «και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα», δηλαδή ακόµη και αν υπάρχουν οφειλές.

Επιχειρηµατίες που εξαιρούνταν από τον ΟΑΕΕ και ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ µε πληθυσµιακά και εισοδηµατικά κριτήρια τα οποία τροποποιούνταν κατά καιρούς, µε αποτέλεσµα να διεκδικούνται οφειλές για τον ίδιο ασφαλιστικό χρόνο και από τα δύο πρώην Ταµεία. Μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των οφειλών τους στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση για να διαγραφούν τα χρέη είναι:

– η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα και

– να προκύπτει πλήρης ασφάλιση στον πρ. ΟΓΑ κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ. 
Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόµα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα.Οι νοµοθετικές προβλέψεις για την υπαγωγή των επαγγελµατιών, βιοτεχνών κι εµπόρων µε έδρα σε µικρά νησιά (π.χ. κάτω των 3.100 κατοίκων) και µικρά χωριά ή οικισµούς (π.χ. κάτω των 2.000 κατοίκων) στον ΟΓΑ, αντί του ΟΑΕΕ, µε πληθυσµιακά και εισοδηµατικά κριτήρια τροποποιήθηκαν αρκετές φορές, µε αποτέλεσµα να έχουν προκύψει αλληλεπικαλύψεις ασφαλιστικών χρόνων ανάµεσα στα δυο πρώην Ταµεία.

∆ηµοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισµένοι (πρώτη ασφάλιση έως 31 ∆εκεµβρίου 1992) προερχόµενοι από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ που διατηρούσαν παράλληλα µπλοκάκι για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και βρέθηκαν µε χρέη στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση είναι η υπαγωγή στους δύο φορείς να έλαβε χώρα για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και η πλήρης ασφάλιση στο πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ.
Προς διαγραφή υπολογίζονται µόνο χρέη που έχουν προκύψεις έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016. Ποσά που έχουν τυχόν καταβληθεί από τους ασφαλισµένους έναντι των επίµαχων οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

Αντίθετα, θα χρησιµοποιηθούν για την προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης. Η ρύθµιση εφαρµόζεται σε υποθέσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόµη και αν η υπαγωγή στην ασφάλιση έχει προχωρήσει µε δικαστική απόφαση.

Οι τρεις πρώτες αποφάσεις
Μετά την έκδοση των πρώτων υπουργικών αποφάσεων για τους επαγγελµατίες µε παράλληλη απασχόληση που µπαίνουν στη ρύθµιση, τις οποίες υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, ανοίγει ο δρόµος για το άνοιγµα της ηλεκτρονικής πύλης στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ασφαλισµένους. Τονίζεται µάλιστα ότι, από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και µέχρι την έκδοση απόφασης από τον ΕΦΚΑ αναστέλλονται τα µέτρα διοικητικής εκτέλεσης (πλειστηριασµοί, ηλεκτρονικά κατασχετήρια κ.λπ.) σε βάρος του οφειλέτη.

Του Γιάννη Φώσκολου

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();