Δ. Αλίμου: Αναθέσεις και απευθείας αναθέσεις ύψους δεκάδων χιλιάδων στο…. ίδιο πρόσωπο

Ερωτήματα, που θα πρέπει να απαντηθούν, προκαλούν στους δημότες Αλίμου οι πολλές αναθέσεις, ή απευθείας αναθέσεις, μίσθωσης, υπηρεσιών και έργων – ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ – στο ίδιο πρόσωπο»ανάδοχο» από τη δημοτική αρχή Αλίμου, όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα – αναρτητέα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Aφορούν σε Μίσθωση Γερανοφόρου Οχήματος, Μίσθωση Ικριωμάτων, Μισθώσεις Μεταφορικών Μέσων, Μίσθωση Μηχανημάτων Εργων, Παροχές Υπηρεσιών για τη Μεταφορά Υλικών και Μίσθωση Οχημάτων.
Τα σχετικά έγγραφα-αποφάσεις της δημοτικής αρχής Αλίμου:

Από το Blogger.