πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. και αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, και για το 2019, σύμφωνα με δημοσιευμένη σε ΦΕΚ Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
«…Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς της 33/2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει», τονίζεται συγκεκριμένα.
Το ΦΕΚ


Τι ορίζει η 33/2006 Π.Υ.Σ. 
 Άρθρο 1
 Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων
1. Αναστέλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.). της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) "της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.ΝΑΕ.)" και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
2. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 4 περ. ιε της παρούσας πράξης, η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων ισχύει και για το προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314).
3. Η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων ισχύει και για το προσωπικό των φορέων της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28).
4. Η Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων ισχύει και για τη σύναψη συμβάσεων έργου των φορέων των προηγούμενων παραγράφων με φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 2
Κατ` εξαίρεση προσλήψεις, διορισμοί  και σύναψη συμβάσεων έργου
"1. Συνιστάται Τετραμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου".
2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη Διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου.
"Ως προς τις συμβάσεις μίσθωσης έργου της έγκρισης της Επιτροπής προηγείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ κατά το άρθρο 10 του ν. 3812/2009".
3. Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.

 Άρθρο 4
Εξαιρέσεις από την αναστολή
1. Από την αναστολή του άρθρου 1 της πράξης αυτής εξαιρούνται μόνο:
α) το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων,
β) οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές,
γ) το προσωπικό του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος,
δ) οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι μόνο για το διορισμό τους στους οικείους Συλλόγους για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές, όπως και το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων,
ε) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες που εξομοιώνονται από άποψη συνεπειών με μετακλητούς υπαλλήλους και των οποίων οι θέσεις προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2190/1994,
στ) οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων που προβλέπονται από το άρθρο 67 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50),
ζ) οι Γραμματείς Κοινοτήτων που διορίζονται σε μοναδικές οργανικές θέσεις, 
η) η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερμηνεία, καθώς και για κατά περίπτωση μεταφράσεις κειμένων (εγγράφων, κωδίκων, υπηρεσιακών φυλλαδίων κ.λπ.),
θ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, έργου ή ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή Σχολών Επιμόρφωσης των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
ι) οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ιδρύματα αυτά, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των ΤΕΙ, “ή εξ’ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια» (προστέθηκε με το ένατο άρθρο. Παρ. 20 β του Ν. 4057/12),
ια) οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
ιβ) το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές,
ιγ) οι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968, ΦΕΚ Α΄ 303), οι ειδικευόμενοι ιατροί (ν.δ. 123/1975, άρθρο 1, ΦΕΚ Α΄ 172) που προσλαμβάνονται σε θέσεις ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται με την αποχώρηση ιατρών αντίστοιχων κατηγοριών και οι υπόχρεοι ετήσιας υπηρεσίας κτηνίατροι, γεωπόνοι και πτυχιούχοι σχολών που προβλέπονται για τον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων (ν. 2538/1997, άρθρα 4 και 4α, ΦΕΚ Α΄ 242),
ιδ) οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και η απασχόληση καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένοι, χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και ορχήστρες, τη Λυρική Σκηνή καθώς και στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα,
ιε) το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005,
ιστ) το προσωπικό των εταιρειών του Δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιζ) Τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης,
ιη) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για μερική απασχόληση τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3250/2004,
ιθ) το προσωπικό που έχει εξαιρεθεί ρητά με ειδική διάταξη νόμου από την Διαδικασία της ΠΥΣ 55/1998 ή της ΠΥΣ 236/1994.
"κ) Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες".
2. Οι φορείς που εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών, προσλήψεων και σύναψης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας πράξης, καθώς και τη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον ακριβή αριθμό του εκάστοτε προσλαμβανόμενου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα τήρησης των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων για τον ακριβή αριθμό των προσλήψεων.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();