πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

ΝΣΚ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για επιλαχόντες διαγωνισμών ΑΣΕΠ (έγγραφο)

«Η διάταξη του άρθρου 28* του ν. 4440/2016 έχει εφαρμογή και στους επιλαχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 22 του ν. 2738/1999, ανεξάρτητα αν οι ως άνω υπάλληλοι στη συνέχεια είτε παραιτήθηκαν από τις θέσεις αυτές και διορίστηκαν σε άλλες θέσεις του δημόσιου τομέα, είτε μετατάχθηκαν οπουδήποτε».

Τα παραπάνω γνωμοδοτεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με αφορμή υπηρεσιακό ερώτημα. Το ΝΣΚ μάλιστα, παραθέτει όλο το σκεπτικό της γνωμοδότησης καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο. Δείτε παρακάτω:
*Άρθρο 28 του ν. 4440/2016
Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (Α’ 180) σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, αναγνωρίζεται, για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 ή από την ημερομηνία που διορίστηκε στον ίδιο φορέα επιτυχών του ίδιου διαγωνισμού, έως την ημερομηνία διορισμού τους.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();