Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι αποφάσεις για το Βοήθεια στο Σπίτι

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει τα Δημοτικά Συμβούλια να έχουν λάβε την απόφαση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής τους Υπηρεσίας για τη σύσταση των νέων θέσεων με τις οποίες θα στελεχωθεί το Βοήθεια στο Σπίτι.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. – Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό”......που απέστειλε στους Δήμους το Υπ. Εσ. για τις 3.257 προσλήψεις που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ εντός ενός μηνός από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα εκδώσει την εγκριτική πράξη, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην συνέχεια εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση θα πρέπει να γίνει υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 και εν συνεχεία θα προκηρυχθούν οι θέσεις από το ΑΣΕΠ.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Από το Blogger.