πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Οικονομικές Υπηρεσίες ΟΤΑ: Ανατροπές στις πληρωμές δαπανών -Μπήκαν προθεσμίες & πειθαρχικές ποινές (ΦΕΚ)

Ανατροπές από 1η Ιανουαρίου 2019 στις οικονομικές υπηρεσίες ΟΤΑ. Ειδικότερα συγκεκριμένο αριθμό ημερών όρισε ο νόμος για κάθε στάδιο των διαδικασιών πληρωμής δαπανών στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στα νομικά τους πρόσωπα που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με ρητή πρόβλεψη ότι η μη τήρηση των επιμέρους προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων.
Το νέο νομικό πλαίσιο προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 99 του ν.4583/2018.
Η νέα διάταξη πρόσθεσε καινούριο άρθρο στο δημόσιο λογιστικό, ένα πρόσθετο αρ.69Ζ στο ν.4270/2014 για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης(χωρίς να εξαιρεί τους ΟΤΑ).
Συγκεκριμένα:

Α) Η προθεσμία ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΗ στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων για την πληρωμή τους, καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ.3 της υποπαρ.Ζ.5 της παρ.Ζ΄του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.
Β) Η προθεσμία για την ΕΚΔΟΣΗ των Χρηματικών Ενταλμάτων από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών του Δημοσίου καθορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρεςαπό την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τυχόν ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση δαπάνης κατά το αρ.26 του ν.4270/2014, διατυπώνονται εγγράφως εντός πέντε (5) ημερώναπό την περιέλευση των δικαιολογητικών της δαπάνης στην Υπηρεσία του.
Επί των ανωτέρω αντιρρήσεων ο Διατάκτης υποχρεούται ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ εγγράφως εντός τριών (3) ημερών.
Οι ανωτέρω προθεσμίες των πέντε (5) και τριών (3) ημερών, αντίστοιχα, προσμετρώνται στη συνολική προθεσμία των είκοσι μία (21) ημερών, εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί το σχετικό Χρηματικό Ένταλμα.
Γ) Η προθεσμία για την ΕΞΟΦΛΗΣΗ από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα των Χρηματικών Ενταλμάτων δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος.
Στην ανωτέρω προθεσμία των πέντε (5) ημερών περιλαμβάνεται η αποστολή αιτήματος συμψηφισμού εκκαθαρισμένης και βέβαιης απαίτησης στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, όπου απαιτείται, καθώς και η σχετική απάντηση της Δ.Ο.Υ.
“Η μη τήρηση των ανωτέρω επιμέρους προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνητων αρμοδίων οργάνων”, ορίζει ρητά η παρ.2 του νέου άρθρου 69Ζ.
Τέλος, η περ.β’ της παρ.4 του αρ.99 του ν.4583/2018 προβλέπει πως η περ.α’ (δηλαδή το νέο άρθρο του δημόσιου λογιστικού) “ισχύει από 1.1.2019 για τους λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης”.
Γιατί ορίστηκαν αυτά τα χρονικά περιθώρια σε κάθε στάδιο;
Σύμφωνα με την Έκθεση που συνόδευε την Τροπολογία, η ρύθμιση “αποσκοπεί στην τήρηση της προθεσμίας πληρωμής των πιστωτών του Δημοσίου εντός των 30 ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ.Ζ.5 του ν.4152/2013, καθώς και στο να αποφευχθούν σημαντικού ύψους επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού”.
Αυτοδιοικητικά στελέχη επισημαίνουν στον AIRETO πως η εσπευσμένη παρέμβαση της Κυβέρνησης να έχει νομοθετήσει στην έναρξη του έτους, μόνο τυχαία χρονικά δεν είναι, ιδίως δεδομένου ότι η ρύθμιση αφορά το κρίσιμο ζήτηματης υποβολής διαφωνιώνγια την εκτέλεση των δαπανών από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();