πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Οδηγίες για την ένταξη του «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των δήμων και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό

Οδηγίες  για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των δήμων και τη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό  παρέχει το υπουργείο Εσωτερικών με σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή του  άρθρου 91 του ν.  4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Στο πεδίο  εφαρμογής  υπάγονται οι OTA α΄ βαθμού, οι οποίοι είτε άμεσα είτε μέσω των νομικών τους προσώπων:
α) συμβλήθηκαν το έτος 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) και
β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι την 18-12-2018, απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 μέχρι 31-12-2019. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, για την υπαγωγή του φορέα στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.
Διαδικασία τροποποίησης Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας – Ενέργειες των υπηρεσιών: Οι Δήμοι που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και είτε δεν έχουν κενές οργανικές θέσεις στους οικείους ΟΕΥ, είτε οι προβλεπόμενες θέσεις δεν επαρκούν, μπορούν άμεσα με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου  να προβούν σε  τροποποίηση των οργανισμών τους και σε σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον οικείο δήμο ή σε νομικό του πρόσωπο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης, ήτοι στις 18-12-2018, συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ του ν.4483/2017.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους Δήμους στον καθορισμό των κλάδων των θέσεων που θα συσταθούν, ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στις ειδικότητες των συμβασιούχων που απασχολούνται στο πρόγραμμα. Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να συσταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις – κατά ποσοστό 7% των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου – κλάδων και κατηγοριών επιλογής του οικείου φορέα και οπωσδήποτε συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος. Οι επιπλέον αυτές θέσεις θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.
Στην περίπτωση των ΟΤΑ που απασχολούν (άμεσα ή μέσω νομικών τους προσώπων) προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος σε δικαιούχους άλλου δήμου, μέσω προγραμματικής σύμβασης, θα συσταθούν ομοίως και οι θέσεις του εν λόγω προσωπικού από το δήμο, που έχει συμβληθεί (άμεσα ή μέσω νομικού του προσώπου) με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από τον οικείο δήμο, ισχύει η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται σχετική δομή (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 όπως ισχύουν). Τέλος, εάν επί του παρόντος το πρόγραμμα υλοποιείται από νομικό πρόσωπο διαδημοτικού χαρακτήρα, οι θέσεις του προσωπικού θα προβλεφθούν στους ΟΕΥ των εξυπηρετούμενων δήμων (οι οποίοι συμμετέχουν στο εν λόγω διαδημοτικό νομικό πρόσωπο), σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων που πράγματι απασχολούνται στην εξυπηρέτηση των ωφελούμενων ανά Δήμο.
Για παράδειγμα:1ο: Έστω ότι δημοτική κοινωφελής επιχείρηση απασχολεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου τριάντα (30) άτομα προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο Δήμος στον οποίο ανήκει η εν λόγω επιχείρηση, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , να συστήσει: 30+7%= 32,1 ≈ 32 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (μετά από τη στρογγυλοποίηση των δύο πρώτων δεκαδικών αριθμών στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα), εκ των οποίων οι τριάντα (30) θέσεις θα είναι ιδίων κλάδων και κατηγοριών με το προσωπικό που ήδη απασχολείται στο πρόγραμμα, ενώ οι επιπλέον δύο (02) θέσεις θα αφορούν κλάδους και κατηγορίες επιλογής του φορέα, συναφείς ωστόσο με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος, οι οποίες θα προκηρυχθούν κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998..
2 ο ) Έστω ότι Δήμος απασχολεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου πέντε (05) άτομα προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πρέπει ο Δήμος, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , να συστήσει: 5 + 7% = 5,35 ≈ 5 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (μετά από τη στρογγυλοποίηση των δύο πρώτων δεκαδικών αριθμών στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα), οι οποίες θα αφορούν το προσωπικό που ήδη απασχολείται στο πρόγραμμα, καθώς δεν προκύπτει η σύσταση επιπλέον θέσεων.
3 ο ) Έστω ότι δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ απασχολεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου οκτώ (08) άτομα προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πρέπει ο οικείος Δήμος (στον οποίο ανήκει το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.), με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να συστήσει: 8 + 7% = 8,56 ≈ 9 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (μετά από τη στρογγυλοποίηση των δύο πρώτων δεκαδικών αριθμών στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα), εκ των οποίων οι οκτώ (08) θέσεις θα είναι ιδίων κλάδων και κατηγοριών με το προσωπικό που ήδη απασχολείται στο πρόγραμμα, ενώ η επιπλέον μία (01) θέση θα αφορά κλάδο και κατηγορία επιλογής του φορέα, συναφής ωστόσο με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος, η οποία (μία επιπλέον θέση) θα προκηρυχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998..
Επισημαίνεται ότι, λόγω της επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης για την αδιάλειπτη και αδιατάρακτη παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, της ανάγκης για την ταχύτερη δυνατή ένταξή του στις μόνιμες δομές των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αλλά και της ορισμένης διάρκειας των συμβάσεων, δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση αυτή, οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007. Ειδικότερα:
α) δεν απαιτείται η σύνδεση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων με τα τακτικά έσοδα των οικείων ΟΤΑ, δεδομένου ότι καλύπτεται η μισθολογική δαπάνη από πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών, που αποδίδονται στους δικαιούχους δήμους με αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών (παρ.7 του άρθρου 91)
β) επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών των ΟΤΑ κατά το τελευταίο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου και
γ) δεν απαιτείται η διατύπωση γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Β. Προθεσμίες ενεργειών των υπηρεσιών
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων, θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι 31η – 01 – 2019.
Εντός ενός (01) μηνός από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να εκδώσει την εγκριτική πράξη, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γ. Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Εσωτερικών
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ. Οι Δήμοι για τους οποίους δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης του οικείου ΟΕΥ, καθώς υφίστανται κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον ισχύοντα, θα πρέπει άμεσα να αποστείλουν τα αιτήματά τους στο υπουργείο Εσωτερικών.
Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Εφιστάται η  προσοχή καθώς στην εν λόγω απόφαση θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση, μεταξύ των αιτούμενων προς κάλυψη θέσεων που αφορούν στις θέσεις του προσωπικού που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των επιπλέον, κατά ποσοστό 7%, θέσεων που θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 2643/1998.
Δ. Μεταφορά προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 91 του ν.4583/2018 προβλέπεται ότι εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του εν λόγω άρθρου, ήτοι 18-12-2018, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των Δήμων που θα προβούν στις ενέργειες της παρ.1 του άρθρου 91 για την πρόσληψη του μονίμου προσωπικού, ώστε όλο το τακτικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικό που θα απασχολείται στο πλαίσιο του «Βοήθεια στο Σπίτι» να εντάσσεται οργανικά στον ίδιο φορέα.
Η κατάταξη ή μεταφορά του προσωπικού ΙΔΑΧ γίνεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Η προϋπηρεσία του ανωτέρω προσωπικού στο φορέα από τον οποίο μεταφέρεται, λαμβάνεται υπόψη για κάθε συνέπεια (μισθολογική, βαθμολογική κ.λπ.). Εφόσον στους ως άνω φορείς, εκτός από εργαζομένους ΙΔΑΧ, υπηρετεί και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του προγράμματος, κρίνεται σκόπιμο, για λόγους ενότητας και ολοκληρωμένης παροχής των υπηρεσιών του θεσμού, να μεταφερθεί και το προσωπικό αυτό στους Δήμους που θα αναλάβουν την αρμοδιότητα, κατά τον ίδιο χρόνο με τη μεταφορά του προσωπικού ΙΔΑΧ.
Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο προγραμμάτων παρέχεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 44 του ν.3979/2011 αλλά και τις όμοιες του άρθρου 21 του ν.4483/2017, στις οποίες οι φορείς μπορούν να ανατρέξουν κατά περίπτωση.
Τέλος, μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 91, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4483/2017.
Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παρ.1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών. Παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν για την άμεση εφαρμογή από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού των οριζόμενων στην εγκύκλιο αυτή, οι δε Δήμοι να ενημερώσουν αυθημερόν τα νομικά τους πρόσωπα.
Αναλυτικά η
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();