πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Κοινή Τεχνική Υπηρεσία Δήμων μέσω Συνδέσμου - Τι προβλέπεται για το προσωπικό [Εγκύκλιος]

Με τις διατάξεις του άρθρου 180 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» προστίθεται το άρθρο 104Α στο ν.3852/2010, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας, να συνιστούν σύνδεσμο, ο οποίος θα αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων δήμων, με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων («Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας»).

Για τη σύσταση του συνδέσμου απαιτείται απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων (λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών τους), στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ειδικός σκοπός, η έδρα, η χρονική διάρκεια, οι εισφορές του κάθε μέλους κ.ο.κ. και εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όσον αφορά τη στελέχωση του Συνδέσμου, το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των συμμετεχόντων δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, μετατάσσεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου.

Πέραν των υποχρεωτικών μετατάξεων και για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του Συνδέσμου, προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης οποιουδήποτε τακτικού υπαλλήλου δήμου μέλους του Συνδέσμου, ανεξαρτήτως κλάδου / ειδικότητας.

Ειδκότερα, σε συνέχεια αυτού, το Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία ορίζονται:

Α) Πώς συγκροτείται ο ΟΕΥ της Υπηρεσίας

Β) Πώς θα γίνει η στελέχωση της και

Γ) Τι ισχύει για τις μετατάξεις – αποσπάσεις.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();