πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Συμπληρωματική εγκύκλιος για το Βοήθεια στο Σπίτι

Εκδόθηκε η εγκύκλιος 4947/24.01.2019 του ΥΠ.ΕΣ. για το «Βοήθεια στο Σπίτι» και την δημιουργία οργανικών μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και την στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό.Με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι με τις σχετικές ΚΥΑ, οι οποίες ρύθμισαν τη λειτουργία των Δομών που παρέχουν τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», παρασχέθηκε η δυνατότητα στους φορείς να απασχολούν προσωπικό (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)......με τις ειδικότητες, εκτός από αυτή του Κοινωνικού Λειτουργού (πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος), του Ψυχολόγου ΑΕΙ ή πτυχιούχου ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης και στην περίπτωση της ειδικότητας του Νοσηλευτή, Νοσηλευτή (με άδεια άσκησης επαγγέλματος και οποιουδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ (πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ) ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Επισκέπτη Υγείας (ΤΕΙ).
Συνεπώς, κατά τη σύσταση οργανικών θέσεων, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικότητες, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού.

Επίσης, αναφορικά με την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων, επισημαίνεται ότι οι φορείς δεν έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 3852/10, όπως ισχύει.

Τέλος, παρέχονται οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αναφορικά με τις εγκριτικές αποφάσεις τροποποίησης των Ο.Ε.Υ. των φορέων, στα πλαίσια της απαγόρευσης δημοσίευσης αποφάσεων τροποποίησης Ο.Ε.Υ. κατά το τελευταίο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου και σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();