πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Κινητικότητα -ΥΠΕΣ: Ποιοι θα συμμετέχουν στα Τριμελή Όργανα αξιολόγησης υποψηφίων (ονόματα)

Στην συγκρότηση των τριμελών οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου για την κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Αλέξη Χαρίτση. Τα τριμελή όργανα συγκροτούνται για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων της υπηρεσίας του υπουργείου µε µετάταξη ή µε απόσπαση, εν όψει του Β΄ κύκλου κινητικότητας 2018, ως ακολούθως:

Α. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, την Κυριακή Κουτσούµπα, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών και στο Τµήµα Μισθοδοσίας και µε απόσπαση στο Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης & Εκκαθάρισης ∆απανών της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης.

Β. Τριµελές όργανο αποτελούµενο, από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, τον Ευστράτιο Μαραγκό, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και Υποδοµών και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Προµηθειών και το Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών και µε απόσπαση στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και Υποδοµών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης.

Γ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης και τον Κωνσταντίνο Ρήγα, Προϊστάµενο του Τµήµατος Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, ως Αναπληρωτή του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Προσωπικού, στο Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στο Γραφείο Βιβλιοθήκης και µε απόσπαση στο Τµήµα Προσωπικού και στο Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης.

∆. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από τον Θεόδωρο Οικονόµου, Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τον Άγγελο Κουλό, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη και µε απόσπαση στο Τµήµα Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων, στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και Ο.Τ.Α., στο Τµήµα Τεχνολογικού Εξοπλισµού και ∆ικτύων και στο Τµήµα Ανάπτυξης ∆ιαδικτυακής Πύλης και Στατιστικής της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

Ε. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από τον Θεόδωρο Οικονόµου, Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, από την Ουρανία Σταυροπούλου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης, στο Τµήµα Ειδικού Ληξιαρχείου και στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και µε απόσπαση στο Τµήµα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

ΣΤ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από τον Θεόδωρο Οικονόµου, Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, από τον Παναγιώτη Σκιαδά, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Εκλογών και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσµάτων της ∆ιεύθυνσης Εκλογών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

Ζ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Μαρία Μαυραγάνη, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την Μαρία Μωυσίδου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Οργάνωσης Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και το Τµήµα Προσωπικού Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και µε απόσπαση στο Τµήµα Οργάνωσης Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Μαρία Μαυραγάνη, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την Ρεγγίνα Βασιλάτου, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού και στο Τµήµα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθµού και µε απόσπαση στο Τµήµα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Μαρία Μαυραγάνη, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την Αφροδίτη ∆ιαµαντοπούλου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη και απόσπαση στο Τµήµα Μόνιµου Προσωπικού και το Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ι. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από τον Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, από τον Νικόλαο Χατζηεργάτη, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Προϋπολογισµού και το Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε απόσπαση στο Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Προϋπολογισµού και στο Τµήµα Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

ΙΑ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από τον Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, από την Μαρία Νίκου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε απόσπαση στο Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

ΙΒ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης , από τον Ιωάννη Μαθιουδάκη, Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

ΙΓ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, από τον Ηλία Καλαντζή, Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσης µε µετάταξη στο Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης.

Ι∆. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, από την Αικατερίνη Ουλή, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας και στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου και µε απόσπαση στο Τµήµα Πολιτογράφησης Οµογενών Αλλοδαπών της ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας.

ΙΕ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, από τον ∆ηµοσθένη Τρέµο, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού, ∆ηµιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Σχεδιασµού, ∆ηµιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και στο Τµήµα Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου και µε απόσπαση στο Τµήµα Σχεδιασµού, ∆ηµιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και στο Τµήµα Τεκµηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού, ∆ηµιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

ΙΣΤ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, από την Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Τµήµα Καταπολέµησης της Βίας κατά των Γυναικών, στο Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Αντιµετώπισης Πολλαπλών ∆ιακρίσεων και στο Τµήµα Νοµικής Τεκµηρίωσης και Υποστήριξης ∆ιαδικασιών και µε απόσπαση στο Τµήµα Καταπολέµησης της Βίας κατά των Γυναικών της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών.

ΙΖ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Παπαγεωργίου, Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Ευρωπαϊκής και ∆ιεθνούς Συνεργασίας από τον ∆ηµοσθένη Τρέµο, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού, ∆ηµιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στο Αυτοτελές Τµήµα Ευρωπαϊκής και ∆ιεθνούς Συνεργασίας.

ΙΘ. Τριµελές όργανο, αποτελούµενο από την Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, από την Ιωάννα Τσάκα, Προϊσταµένη της Μονάδας Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και τον Γεώργιο ∆έδε, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων µε µετάταξη στην αυτοτελή Μονάδα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.

Στα ως άνω οριζόµενα όργανα παρίσταται µε συµβουλευτικό ρόλο ο προϊστάµενος του Τµήµατος, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόµενη θέση και συµµετέχει, ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δείτε το έγγραφο της απόφασης ΕΔΩ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();