πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργεό οφείλει να αποστείλει στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρημένα δημοσιονομικά στοιχεία προηγούμενων ετών. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι στατιστικοί ανταποκριτές των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων τους, όπως μεριμνήσουν για την ορθή επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) καθώς και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (ΒΔ), έως και την 28 η.02.2019, ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί έγκαιρα στην αποστολή τους στην ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, η επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων Δήμων και Περιφερειών.

Σε ό,τι αφορά τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων των Δήμων και των Περιφερειών, οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση της Αναφοράς Στοιχείων Απολογισμού των μηνών Δεκεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018 που ενσωματώνονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και κατόπιν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα επισυνάπτεται ο νέος Πρότυπος Πίνακας Ειδοποίησης Επαναντλήσεων για τον ΚΔ τον οποίο μπορούν να κατεβάσουν από τον ιστότοπο του ΥΠΕΣ:
(ΥΠΕΣ | Αποκ. Διοίκηση – Αυτ/ση | Κόμβος Διαλειτουργικότητας | Πρότυπος Πίνακας Ειδοποίησης Επαναντλήσεων Κόμβου).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα αποστέλλεται στη διεύθυνση: komvos_oik@ypes.gr ώστε οι Διαχειριστές του Κόμβου να προβούν στην άντληση των επικαιροποιημένων στοιχείων. Για τους ανωτέρω φορείς που δεν διαθέτουν web service και δεν μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένη άντληση των αναφορών τους, οι στατιστικοί ανταποκριτές παρακαλούνται να συνδεθούν στη διαδικτυακή εφαρμογή εισαγωγής και αναζήτησης στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (STATS) http://komvos.ypes.gr/stats(ή http://10.2.66.58/stats) και να υποβάλλουν αίτημα ξεκλειδώματος και επαναϋποβολής νέας αναφοράς ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης που βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Regions/KomDialeitoyrgOikonDedom/egxeiridio-stats/. Επισημαίνουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο komvos_oik@ypes.gr ώστε οι Διαχειριστές να αποδεχτούν το αίτημα ξεκλειδώματος.
Επισημαίνεται ότι η επανυποβολή στοιχείων πρέπει να γίνει μόνο για τις Αναφορές του ΚΔ για τις οποίες οι στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων διαπιστώσουν ότι υπάρχουν αλλαγές, οπότε εάν δεν αποστείλουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: komvos_oik@ypes.gr θα θεωρηθεί ότι δεν υπήρξαν αλλαγές και δεν θα πραγματοποιηθεί άντληση. Υπενθυμίζεται ότι οι στατιστικοί ανταποκριτές μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία που έχει αντλήσει ο ΚΔ μέσω του λογαριασμού τους στη διαδικτυακή εφαρμογή εισαγωγής και αναζήτησης στοιχείων του ΚΔ (STATS).

Β. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων Νομικών Προσώπων.

Σε ότι αφορά τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου ή Δ΄ τριμήνου των ετών 2015, 2016, 2017 και 2018 που υποβάλλονται μέσω των στατιστικών δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.
Δεδομένου ότι τα Νομικά Πρόσωπα από 1/1/2018 έχουν υποχρέωση υποβολής των οικονομικών τους στοιχείων και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, τα στοιχεία που αφορούν στο έτος 2018 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με εκείνα που υποβάλλονται μέσω των στατιστικών δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (ΒΔ). Επομένως οι στατιστικοί ανταποκριτές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως οι όποιες τροποποιήσεις να αποτυπώνονται τόσο στον ΚΔ όσο και στη ΒΔ. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των Νομικών Προσώπων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας είναι όμοια με αυτή που περιγράφεται στην ενότητα Α για τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Γ. Στοιχεία Ισολογισμού Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων.

Αντίστοιχα με τα ανωτέρω, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία ισολογισμού των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων που υποβάλλονται μέσω των στατιστικών δελτίων στον πίνακα III «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΣ για τις ίδιες χρονικές περιόδους για τις οποίες ζητείται επικαιροποίηση των στοιχείων εσόδων και εξόδων.
Κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων ισολογισμού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί :
oΣτην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων και να δοθεί μέγιστη προσοχή ώστε να μην καταχωρούνται αρνητικά μεγέθη σε αυτά.
oΣτην κατηγορία «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην οποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απλήρωτων υποχρεώσεων του Φορέα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υπάρχει διακανονισμός /ρύθμιση της πληρωμής σε δόσεις, είτε όχι.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να επικαιροποιείται και η αναφορά «Στοιχεία Ισολογισμού» (Στοιχεία της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010) στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με εκείνη που περιγράφεται στην ενότητα Α.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();