πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Κωδικοποίηση νομοθεσίας για το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων»
Η παρουσίαση της κωδικοποίησης ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από το Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας – «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Περιεχόμενα
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3528, της 9/9.2.2007(Α΄ 26) 7
«ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 7
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 7
ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 7
«Άρθρο 106 Πειθαρχικό παράπτωμα 7
«Άρθρο 107 Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων 7
«Άρθρο 108 Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 10

«Άρθρο 109 Πειθαρχικές ποινές 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 11

«Άρθρο 110 Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων 11
«Άρθρο 111 Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής 12
«Άρθρο 112 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων 12
«Άρθρο 113 Λήξη πειθαρχικής ευθύνης 13
«Άρθρο 114 Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη 13
«Άρθρο 115 Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 15

«Άρθρο 116 Πειθαρχικά όργανα 15
«Άρθρο 117 Πειθαρχικώς προϊστάμενοι 15
«Άρθρο 118 Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων 16
«Άρθρο 119 Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 17
«Άρθρο 120 Αρμοδιότητα πειθαρχικών συμβουλίων 18
«Άρθρο 121 Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων 18

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 19
«Άρθρο 122 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης 19
«Άρθρο 123 Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο 19
«Άρθρο 124 Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ 20

«Άρθρο 125 Προκαταρκτική εξέταση 20
«Άρθρο 126 Ένορκη διοικητική εξέταση 21
«Άρθρο 127 Πειθαρχική ανάκριση 22
«Άρθρο 128 Ανακριτικές πράξεις 23
«Άρθρο 129 Αυτοψία 24
«Άρθρο 130 Μάρτυρες 24
«Άρθρο 131 Πραγματογνώμονες 24
«Άρθρο 132 Εξέταση διωκομένου 25
«Άρθρο 133 Ενέργειες μετά την ανάκριση 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 25

«Άρθρο 134 Κλήση σε απολογία 25
«Άρθρο 135 Απολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26

«Άρθρο 136 Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης – Παράσταση διωκομένου 26
«Άρθρο 137 Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 28

«Άρθρο 138 Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο 28
«Άρθρο 139 Εκτίμηση αποδείξεων 28
«Άρθρο 140 Πειθαρχική απόφαση 28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 29

«Άρθρο 141 Ένσταση 29
«Άρθρο 142 Προσφυγή 31
«Άρθρο 143 Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ -ΔΑΠΑΝΕΣ 33

«Άρθρο 144 Εκτέλεση απόφασης 33
«Άρθρο 145 Διαγραφή πειθαρχικών ποινών 33
«Άρθρο 146 Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας 34

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 34

«Άρθρο 146Α Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 34
«Άρθρο 146Β Σύσταση – Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων 37

2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3852της 4/7.6.2010 (Α’ 87) 39

«Άρθρο 252 Πειθαρχικό Δίκαιο – Δικαιοδοσία 40

3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4057 της 14/14.3.2012 (Α’ 54) 40

Άρθρο πρώτο 40
Άρθρο δεύτερο 40
Άρθρο τρίτο 41
Άρθρο τέταρτο 41
Άρθρο πέμπτο 41
Άρθρο έκτο 42
Άρθρο έβδομο 47
Μεταβατικές διατάξεις 47
Άρθρο όγδοο 47
Καταργούμενες διατάξεις 47
Άρθρο ένατο 48
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 48
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 48
Άρθρο δέκατο 48
Έναρξη ισχύος 48

4. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11675 της 16/16.5.2012 (Β’ 1667) 48

5. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ. 20487 της 6/6.9.2012(Β’ 2444) 50
6. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αριθ. 2/100308/0022 της 4/11.12.2013 (Β΄3145) 52
7. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αριθ ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613 της 12/12.1.2015 (Β΄19) 54
8. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 28 της 17/23.3.2015 (Α΄47) 56
Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 56
«Άρθρο 93 Δήλωση στοιχείων ακινήτων 56

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 57

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3074 της 4/4.12.2002 (Α΄ 296) 57
«Άρθρο 1 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 57
«Άρθρο 2 Αποστολή Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 57
«Άρθρο 5 Ελεγκτική Διαδικασία 58
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4314 της 23/23.12.2014 (Α΄265) 61
«Άρθρο 35 Ενιαία διοίκηση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 61

Αναλυτική παρουσίαση Ε Δ Ω
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();