πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Επιχορήγηση Δήμων για βρεφονηπιακούς σταθμούς: Αλλάζει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (απόφαση)

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση, τροποποιείται η με αριθμ. 31630/28-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 70991/06-12-2018 (ΑΔΑ: 7Α0Λ465ΧΘ7-5ΒΘ) 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης, ως εξής:
Στην παράγραφο 6 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»: Ως
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 15η Απριλίου 2019.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 31630/28-06-2018 Πρόσκληση.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();