πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

Πρόσληψη μονίμου προσωπικού “Βοήθεια στο Σπίτι”: Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών του Υπ. Εσωτερικών για τη στελέχωση των Δήμων από μόνιμο προσωπικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» [επισυνάπτεται η εγκύκλιος].
Συγκεκριμένα,

- με τη νέα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα και στους συμβληθέντες το 2011 με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δήμους, οι οποίοι απασχολούσαν κατά την 18η Δεκεμβρίου 2018, είτε οι ίδιοι είτε μέσω νομικών τους προσώπων, συμβασιούχους μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», να προβλέψουν στους ΟΕΥ τους οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών, καθώς και του ίδιου αριθμού με τους ως άνω συμβασιούχους,
- εντάσσονται και οι ΟΤΑ α΄ βαθμού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του ανωτέρω προγράμματος από νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί προς τούτο με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος ενεργές, κατά τη 18η Δεκεμβρίου 2018.
- η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το ταχύτερο δυνατό και
- αναφορικά με τη διαδικασία τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων και της εν συνεχεία υποβολής των νέων αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο, ισχύουν τα αναφερόμενα στις με αριθμ. 1921/11-1-2019 (ΑΔΑ:9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και 4947/24-1-2019 (ΑΔΑ:6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();