πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Ν.4604/2019: Οι προβλέψεις για τους εργαζομένους Δήμων και Περιφερειών

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις».

Σε αυτές εμπεριέχονται προβλέψεις για τους υπαλλήλους ΟΤΑ.

Ειδικότερα,
  • Άρθρο 19: Χορήγηση ειδικής άδειας
  • Άρθρο 78:Τροποποιήσεις άρθρων του ΚΚΔΥ (ν. 3584/2007)
  • Άρθρο 79: Δημοσίευση Πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε ΟΤΑ
  • Άρθρο 80: Δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων που έχουν μετακινηθεί με το άρθρο 15 του ν.4257/2014
  • Άρθρο 81:Τροποποίηση διατάξεων του ν.3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των ΟΤΑ
  • Άρθρο 83: Άδειες σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Άρθρο 85: Γραμματειακή υποστήριξη Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΟΤΑ α΄ βαθμού
  • Άρθρο 92: Έλεγχος κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
  • Άρθρο 95: Μετακίνηση προσωπικού από ΟΤΑ α΄ βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης
  • Άρθρο 100: Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();