πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Δήμους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/18.12.2018 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του ν. 4604/2019 ( Α΄50/26.03.2019) και ισχύει, προβλέπεται η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.
Η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται στους Δήμους, οι οποίοι είτε άμεσα, είτε μέσω των νομικών τους προσώπων (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημοτικές επιχειρήσεις) συμβλήθηκαν το έτος 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και απασχολούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρου νόμου, δηλ. την 18.12.2018, προσωπικό με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών.

Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018, όσοι Δήμοι, είτε δεν είχαν κενές οργανικές θέσεις στους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) τους, είτε οι προβλεπόμενες θέσεις δεν επαρκούσαν, ηδύναντο μέχρι την 31.03.2019 να υποβάλλουν προς έγκριση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετική απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τους και σύστασης οργανικών νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείτο στον οικείο Δήμο ή σε νομικό πρόσωπο αυτού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»1 κατά την 18.12.2018, και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 91 του ν. 4583/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους Δήμους στον καθορισμό των κλάδων των θέσεων που θα συσταθούν, ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στις ειδικότητες των συμβασιούχων που απασχολούνται στο Πρόγραμμα

Εντός μηνός από την υποβολή της σχετικής απόφασης, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να εκδώσει την εγκριτική πράξη, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Δήμοι υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων2 στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι Δήμοι για τους οποίους δε συντρέχει λόγος τροποποίησης του οικείου Ο.Ε.Υ., καθώς υφίστανται κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον ισχύοντα, θα πρέπει άμεσα να αποστείλουν αίτημα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις ανωτέρω οργανικές θέσεις, κατά τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις ανωτέρω οργανικές θέσεις, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους Δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα.

Β. Όσον αφορά στο προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., αυτό κατατάσσεται ή μεταφέρεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές θέσεις των οικείων Δήμων, ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ. Ειδικά για το έτος 2019, η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

Δ. Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 12800/22.02.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Δεδομένου ότι έως σήμερα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες πλήρωσης των συνιστώμενων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις (της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018), οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ισχύ

2 Με τις ειδικές προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 εξακολουθούν να έχουν οι διατάξεις της παρ. 153 του ν. 4483/2017 σύμφωνα με τις οποίες, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται μέχρι τις 31.12.2019 από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της αριθμ. 19777/1794/30.03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, του Ε.Φ.Κ.Α. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.».

Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, και όσον αφορά στην κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης των Δήμων, που ανέλαβαν την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, θα πρέπει οι Δήμοι, οι οποίοι ανέλαβαν την υλοποίηση του Προγράμματος, να προσκομίζουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σχετική απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου για μεταφορά του Προγράμματος καθώς και του αντίστοιχου προσωπικού στο Δήμο. Το μεταφερόμενο Πρόγραμμα συνεχίζει να υλοποιείται από τον εκάστοτε Δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το Πρόγραμμα3 έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, οπότε και θα εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 91 του ιδίου νόμου, όσον αφορά στην κάλυψη της σχετικής μισθολογικής δαπάνης.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();