πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Σημαντική κρίση του ΕλΣυν για τις μισθολογικές ωριμάνσεις στο Δημόσιο

Όπως παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, το epoli.gr το Ελεγκτικό Συνέδριο κλήθηκε να δώσει απάντηση στο ερώτημα, αν η ένταξη υπαλλήλου που κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, ο οποίος, όμως, δεν συνιστά απαραίτητο τυπικό προσόν για τον διορισμό του υπαλλήλου, αποτελεί μισθολογική εξέλιξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης που προέβλεψε το “πάγωμα” των μισθολογικών εξελίξεων για το διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2017 ή, αντίθετα, αν συνιστά μισθολογική ωρίμανση λόγω αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
Με την υπ’ αριθμ. 223/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα κρίθηκε ότι ο υπάλληλος ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση διδακτορικού τίτλου σπουδών και κατά συνέπεια κατατάχθηκε σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο, δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά των αποδοχών και για το χρονικό διάστημα μεταξύ της 01.01.2016 και της 31.12.2017, δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο σύμφωνα με την παρ. 2 του ά. 26 του ν. 4354/2015 ίσχυε το “πάγωμα” των μισθολογικών εξελίξεων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη κρίση, αφού έλαβε υπόψη του ότι μισθολογική εξέλιξη κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης είναι η εξέλιξη η οποία επέρχεται λόγω παρέλευσης συγκεκριμένου χρόνου παραμονής στο μισθολογικό κλιμάκιο. Αυτή η εξέλιξη “πάγωσε” για όλους ανεξαιρέτους του υπαλλήλους στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αντίθετα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αναγνώριση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, έστω και αν αυτός δεν αποτελούσε τυπικό προσόν διορισμού, δεν υπάγεται στη ρύθμιση της παρ. 2 του ά. 26 του ν. 4354/2015, αλλά αντίθετα αυτή αποτελεί κατ’ ουσία νέα κατάταξη του υπαλλήλου. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά για την κατ’ αυτό τον τρόπο αντιμετώπιση της αναγνώρισης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών είναι η διαπίστωση της ύπαρξης συνάφειας μεταξύ τίτλου σπουδών και καθηκόντων. Στην περίπτωση αυτή όμως η αναγνώριση του τίτλου σπουδών εξασφαλίζει τη μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου ακόμα και κατά την περίοδο του παγώματος των εν γένει μισθολογικών εξελίξεων.

Με αυτό το σκεπτικό δικαιώθηκε υπάλληλος, η οποία έκανε αναγνώριση του διδακτορικού της τίτλου το έτος 2017 και η οποία είχε αύξηση στο μισθό της ήδη από τον Ιούλιο του 2017, ενώ δεν χρειάστηκε να περιμένει την 01.01.2018 οπότε επιτράπηκαν εκ νέου οι μισθολογικές ωριμάνσεις βάσει παρέλευσης αποκλειστικά και μόνο χρόνου υπηρεσίας.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();