πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

ΦΕΚ 86Α/2019: Οι διατάξεις για «αξιολόγηση», αποσπάσεις και συμβασιούχους ΟΤΑ του Ν.4616/2019

Ι. Παράταση διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 4/2018)

Με το άρθρο 77 του ν. 4582/2018 (Α’ 208), προβλέφθηκε η παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 4/2018), από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της ίδιας προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.
Με το άρθρο τρίτο αντικαθίσταται το άρθρο 77 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) και προβλέπεται ότι η διάρκεια των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 παρατείνεται μέχρι την ανάληψη καθηκόντων των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις και όχι αργότερα από 30 Οκτωβρίου 2019.

ΙΙ. Παράταση αποσπάσεων προσωπικού που έληγαν στις 31.12.2018 και είχαν παραταθεί έως 28.6.2019

Mε την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου προβλέπεται ότι το χρονικό διάστημα των αποσπάσεων του προσωπικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4531/2018 (Α’ 62), όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), το οποίο μπορούσε να παραταθεί έως 28.06.2019, επιτρέπεται να παραταθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.

ΙΙΙ. Εξαίρεση αποσπάσεων, μετατάξεων και προσλήψεων από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών

Mε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου προβλέπεται εξαίρεση των αποσπάσεων του προσωπικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4531/2018 (Α’ 62), όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

Επιπλέον, με την παρ. 2 του άρθρου τέταρτου εξαιρούνται από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28):

α. Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας για λόγους υγείας ή συνυπηρέτησης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 ή το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), ολοκληρώνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

β. Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εξαιρούνται πράξεις που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις, καθώς και οιεσδήποτε μεταβολές αναφερόμενες στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού, οι οποίες περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 17 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4576/2018 (Α’196), καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

γ. Η διαδικασία επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών από σωφρονιστικά καταστήματαγια τη στελέχωση των υπηρεσιών της δημοτικής αστυνομίας των Δήμων, σε εφαρμογή του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4571/2018, με τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του νόμου και κατόπιν αιτήσεων που υποβλήθηκαν εντός προθεσμίας με καταληκτική ημερομηνία ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του ν. 4571/2018, ήτοι 30-11-2018.

ΙV. Κατάργηση ειδικών διατάξεων αξιολόγησης προσωπικού για τις αξιολογικές περιόδους 2016 και 2017

Με το άρθρο πέμπτο προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του, οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 που προέβλεπαν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν αξιολογητές και αξιολογούμενοι κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) σχετικά με την αξιολογική περίοδο 2017, καταργούνται, δεδομένου ότι όλη η διαδικασία διενεργείται πλέον ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();