πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Κῦμα ἰδιωτικοποιήσεων καί ἐθελουσίας ἐξόδου 15.000 ὑπαλλήλων

Ἐντολή πρός ΤΑΙΠΕΔ: Ἀποτίμησις ἀξίας λιμένων μέ σκοπό τήν ὁλική παραχώρηση
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΛΑΡΚΟ-ΕΛΤΑ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΕ ΚΥΜΑ ἰδιωτικοποιήσεων, συμπράξεις ἰδιωτικοῦ καί δημοσίου τομέως ἀλλά καί ἐφαρμογή προγραμμάτων ἐθελουσίας ἐξόδου, ἡ Κυβέρνησις θά ἐπιχειρήσει νά ἐξορθολογήσει τήν λειτουργία δημοσίων ὀργανισμῶν πού παραπαίουν καί νά ἐξασφαλίσει τήν βιωσιμότητά τους πρός ὄφελος τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων.
Ὁ ἐξορθολογισμός τῶν δαπανῶν, ἡ βελτίωσις τῶν ἐσόδων καί ἡ παράλληλη αὔξησις κερδῶν εἶναι ὁ στόχος πού πρέπει νά ἐπιτευχθεῖ, μέ ἐντολή τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Κλειδί καί ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, καθώς ἀποτελεῖ τό «παράθυρο» γιά τήν ὁμαλή ἀπομείωση τοῦ χρέους, ἀλλά συνιστᾶ καί ἕναν μεγάλο ἐπενδυτικό «πόλο» πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ οἰκονομία.

Ἡ μεγαλύτερη πρόκλησις εἶναι σαφῶς ἡ ΔΕΗ, ἀλλά στρατηγικοί ἐπενδυτές θά ἀναζητηθοῦν γιά τήν ΕΥΔΑΠ, τήν ΕΥΑΘ ἀλλά καί τά ΕΛΤΑ, πού ἀντιμετωπίζουν τό σοβαρότερο πρόβλημα. Ἐάν προστεθοῦν οἱ ΛΑΡΚΟ, ὁ ΟΑΣΘ καί οἱ ἐλλειμματικές ἀστικές συγκοινωνίες, προκύπτει ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει μπροστά της σοβαρό ἔργο.
Παραλλήλως, ἐξετάζεται ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν 10 περιφερειακῶν λιμένων (Ἀλεξανδρούπολις, Καβάλα, Κέρκυρα, Ἡγουμενίτσα, Πάτρα, Ἡράκλειο, Βόλος, Ραφήνα, Λαύριο καί Ἐλευσίς), μέ νέο μοντέλο καί ὄχι μέσω τῶν ὑποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων, ὅπως εἶχε ἀποφασίσει ἡ προηγουμένη κυβέρνησις. Συμφώνως πρός πληροφορίες, σέ πρώτη φάση ὁ ὑπουργός Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς κ. Γιάννης Πλακιωτάκης θά δώσει ἐντολή στό ΤΑΙΠΕΔ νά ἐκπονήσει ἀναλυτικές καί κοστολογημένες ἐκθέσεις ἀξιολογήσεως γιά κάθε ἕνα ἀπό τά 10 περιφερειακά λιμάνια πού θά ἀξιοποιηθοῦν.
Σέ δεύτερο χρόνο, ἀναλόγως τοῦ πορίσματος τοῦ ΤΑΙΠΕΔ καί τῶν ἰδιαιτέρων χαρακτηριστικῶν ἑκάστου λιμένος, θά ἀποφασισθεῖ ποιό μοντέλο θά εἶναι τό πλέον συμφέρον, προκειμένου νά προχωρήσει ἡ ἀξιοποίησίς του.
Πάντως, ἤδη στό Μέγαρο Μαξίμου ἐπεξεργάζονται τά οἰκονομικά στοιχεῖα δημοσίων ὀργανισμῶν, ὥστε νά ξεκινήσουν τήν ἐκπόνηση συγκεκριμένου πλάνου γιά τήν βιωσιμότητα καί τήν ἀνάπτυξή τους. Τό μεγαλύτερο πρόβλημα πού ἐντοπίζουν εἶναι, κυρίως, τά χρέη τῶν ὀργανισμῶν αὐτῶν πρός ἰδιῶτες ἀλλά καί τόν ὑπέρογκο δανεισμό τους.Κομβικό ρόλο στά κυβερνητικά σχέδια γιά τούς ὀργανισμούς κοινῆς ὠφελείας θά ἔχει ἡ ἐποπτική ἀρχή πού θά δημιουργηθεῖ μέ διττό ρόλο. Πρῶτον, τόν ἔλεγχο λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων αὐτῶν, καί δεύτερον, τήν ρύθμιση τῆς τιμολογιακῆς πολιτικῆς μέ στόχο τήν διασφάλιση, ὅτι δέν θά ὑπάρχει στενή οἰκονομική ἐκμετάλλευσις τῶν κοινωνικῶν ἀγαθῶν ὅπως τό νερό καί ἡ ἐνέργεια.
Βάσει τῶν ἐκτιμήσεων τά σχέδια ἐθελουσίας ἐξόδου πού μποροῦν νά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή θά ἀφοροῦν τό 10% τοῦ προσωπικοῦ καί θά χρηματοδοτηθοῦν ἀπό τούς πόρους οἱ ὁποῖοι θά ἐξοικονομηθοῦν ἀπό τήν συγκράτηση δαπανῶν.
Οἱ ἀλλαγές θά ξεκινήσουν ἀπό τίς ΔΕΚΟ πού χαρακτηρίζονται ζημιογόνες καί ἐλέγχονται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τό Δημόσιο, καθώς τά περιθώρια παρεμβάσεων καί ἀνατροπῶν τόσο στό μισθολογικό ὅσο καί στό λειτουργικό κόστος μπορεῖ νά εἶναι πολύ μεγαλύτερα ἐν σχέσει μέ τίς εἰσηγμένες.
Σέ παλαιοτέρους ὑπολογισμούς πού εἶχε κάνει τό ὑπερ-Ταμεῖο, ὅταν συνέτασσε τά business plan γιά τίς 16 ΔΕΚΟ πού εὑρίσκονται ὑπό τήν ἐποπτεία του, ἐκτιμοῦσε ὅτι τά προγράμματα ἐθελουσίας ἐξόδου ἀφοροῦν 15.000 ἐργαζομένους στίς ζημιογόνες ΔΕΚΟ, μέ τά πρῶτα νά ἐφαρμόζονται σέ ὀργανισμούς ὅπως ὁ ΟΑΣΑ, ἡ ΣΤΑΣΥ, ὁ ΟΣΥ καί τά ΕΛΤΑ.
Σημειώνεται ὅτι τό σχέδιο ἀναδιαρθρώσεως γιά τά ΕΛΤΑ πού εἶχε ἐκπονήσει ἡ PricewaterhouseCoopers προέβλεπε μείωση κατά 2.000 τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργαζομένων καί κλείσιμο 215 καταστημάτων. Λόγω τοῦ πολιτικοῦ κόστους τό σχέδιο ἔμεινε στό συρτάρι, μέ τά ΕΛΤΑ νά ἀποτελοῦν αὐτήν τήν στιγμή πραγματική βόμβα, καθώς τό ταμειακό ἔλλειμμά τους ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὑπερβεῖ τά 20 ἑκατομμύρια εὐρώ.
Ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν Χρίστος Σπίρτζης ἀνεκοίνωσε μετά τίς εὐρωεκλογές ὅτι τό Ὑπουργεῖο δέν θά ὁλοκληρώσει τίς διαδικασίες γιά τόν διάδοχο τοῦ ΟΑΣΘ στίς ἀστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, μέ ἀποτέλεσμα ἄμεσα ἡ Κυβέρνησις νά ἐκκινήσει τίς διαδικασίες, καί γι’ αὐτό τό θέμα.
Ἐπίσης, πολλοί Δῆμοι σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν θά ἐφαρμόσουν εὐρύ πρόγραμμα ἰδιωτικοποιήσεως τῶν ὑπηρεσιῶν καθαριότητος, ἐνῶ θά προχωρήσουν σέ ἐκτεταμένες συμπράξεις μέ τόν ἰδιωτικό τομέα σέ ἀρκετούς τομεῖς.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();