πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 6 Ιουλίου 2019

Οδηγίες ΥΠΕΣ προς τους δήμους για τον διορισμό επιτυχόντων της 3Κ – Εγκύκλιος

Οδηγίες  προς τους δήμους και τους επιτυχόντες για το διορισμό τους, δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Εσωτερικών για θέµατα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/ ) οι πίνακες με τους διοριστέους / προσληπτέους κάθε φορέα, στους οποίους αποτυπώνονται πέραν των στοιχείων επικοινωνίας τους και η συνολική, καθώς και ανά κριτήριο, βαθμολογία που έλαβε ο καθένας εξ’ αυτών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 3Κ/2018, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ιδιοτήτων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξή τους και την ένταξή τους στον πίνακα διοριστέων/προσληπτέων.

Επίσης διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη:
α) οι διοριζόμενοι/προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο του διορισμού/πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού/πρόσληψης που βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ν.3242/2004, ν.3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013).

β) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψήφιους μπορεί να είναι πρόσφατης έκδοσης. Σε εξαιρετική περίπτωση που οι διοριστέοι κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ πρωτότυπα δικαιολογητικά (τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος), αντίγραφα αυτών θα τα αναζητήσουν από την εκδούσα αρχή. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για διορισμό δεν διαθέτουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση ανεργίας, βεβαίωση εμπειρίας κτλ) ομοίως πρέπει να τα αναζητήσουν οι ίδιοι από τους φορείς έκδοσης αυτών και εν συνεχεία να τα καταθέσουν στο φορέα που πρόκειται να διοριστούν. Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. και επομένως οι φορείς πρέπει να περιοριστούν στον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που θα υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρέασαν οπωσδήποτε στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης (άρθρο 28 του Ν.4305/2014, όπως ισχύει) – βλ. σχετικά και κατά περίπτωση Παραρτήματα Α έως Ε, σελ. 331-363 της προκήρυξης και «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σελ. 325-328 της προκήρυξης). Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την οικεία προκήρυξη για την απόδειξη της συνάφειας της εμπειρίας ή την διασφάλιση της παραίτησης λοιπών δικαιούχων υπέρ του διοριστέου/προσληπτέου που ανήκει στην ειδική κατηγορία Β΄ δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου στους φορείς.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (άρθρο 1) αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Για τυχόν ερωτήματα επί του περιεχομένου των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να απευθυνθούν στο ΑΣΕΠ (υπεύθυνες: κα Πουλίδου τηλ. 213 1319255 και κα Ξυλούρη τηλ. 213.1319252.

Αναλυτικά η

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();