πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Οδηγός σωστής συμπλήρωσης αίτησης όλων των κατηγοριών

Στα δύο προηγούμενα δημοσιεύματα του epoli.gr σχετικά με τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. αναφερθήκαμε στα αναγκαία τυπικά προσόντα, αλλά και τις βαθμολογούμενες ιδιότητες για κάθε μία από τις κατηγορίες ΥΕ, ΔΕ και ΠΕ/ΤΕ [βλ. και ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ]. Μνημονεύσαμε δε επιπλέον πώς αποδεικνύεται η συνδρομή των ιδιοτήτων αυτών ανά περίπτωση, δηλαδή ποια έγγραφα απαιτείται να προσκομίζουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας.
Στο δημοσίευμα αυτό θα αναφερθούμε σε κανόνες συμπλήρωσης των αιτήσεων των υποψηφίων που αφορούν τους υποψήφιους όλων των κατηγοριών.

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που στην ίδια προκήρυξη περιλαμβάνονται θέσεις περισσότερων κατηγοριών προσωπικού, οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν υποβάλλοντας μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας (δηλαδή ή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η υποβολή αίτησης για περισσότερες της μίας κατηγορίες θέσεων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απόρριψη του υποψηφίου. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο ίδιος υποψήφιος υποβάλλει δύο ή περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής στον ίδιο διαγωνισμό. Και σε αυτή την περίπτωση αποκλείεται αυτοδικαίως από τη συνέχεια του διαγωνισμού, χωρίς να μπορεί να συμμετέχει, έστω με μία από τις περισσότερες αιτήσεις του.
Με κάθε αίτηση τους οι υποψήφιοι δηλώνουν τη σειρά των προτιμήσεών τους για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα και ανά φορέα, στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν. Αν κάποιος υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη. Με απλά λόγια, αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση το Α.Σ.Ε.Π. θα εξετάσει την δυνατότητα διορισμού του κατά σειρά σε όλες τις θέσεις της προκήρυξης, με τη σειρά που αυτές αναγράφονται στην προκήρυξη.
Η δήλωση στην αίτηση του υποψηφίου της συνδρομής ενός βαθμολογούμενου κριτηρίου ή η ύπαρξη μίας ιδιότητας γίνεται με τη συμπλήρωση επί της αιτήσεως κωδικών και τετραγωνιδίων. Αν ο υποψήφιος δεν συμπληρώσει τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσει άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια, τα εν λόγω κριτήρια ή προσόντα δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν ο υποψήφιος τα αναφέρει σε άλλα σημεία της αίτησης ή αν προσκομίσει με την αίτησή του τα σχετικά δικαιολογητικά. Με απλά λόγια, τα βαθμολογούμενα κριτήρια πρέπει να συμπληρώνονται ορθά στο σημείο που προβλέπεται στην αίτηση. Η αναγραφή σε άλλο σημείο της ύπαρξης μίας συγκεκριμένης ιδιότητας, ή ακόμα και η αποστολή μαζί με την αίτηση κάποιου εγγράφου που αποδεικνύει αυτή, δεν αποκαθιστά την παράλειψη.
Αναφορικά με τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. Συνεπώς, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποστέλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. ταυτόχρονα με την αίτησή τους και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.
Αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες θέσεων που προκηρύσσονται με κάποιες προκηρύξεις (π.χ. για άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες, ομογενείς κλπ), ο τρόπος απόδειξης των προσόντων καθορίζεται με την προκήρυξης. Συνήθως οι ιδιότητες που βαθμολογούνται για την κάλυψη μίας ειδικής θέσης θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και κατά τον διορισμό.
Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων καθορίζεται με την προκήρυξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή φυσικού φακέλου.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή στο δημόσιο ταμείο παραβόλου, το ποσού του οποίου αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η μη καταβολή του παραβόλου και η αποστολή αυτού με τον τρόπο που προβλέπεται από την προκήρυξη καθιστά την αίτηση απαράδεκτη και οδηγεί στην απόρριψη του υποψηφίου.
Τέλος, η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Συνεπώς, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο υποψήφιος κατά τη δήλωση των προσόντων του και να μην προβαίνει σε αναληθείς δηλώσεις «ελαφρά τη καρδία», γιατί αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την σε βάρος του επιβολή βαρύτατων ποινών.
Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468   
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();