πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Χρηματοδότηση Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων (ΦΕΚ)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η χρηματοδότηση αφορά στη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς  και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για τα έτη 2019, 2020 και 2021
Παράλληλα έχει εκδοθεί  πρόσκληση  χρηματοδότησης για την κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων ζώων ή για την αναβάθμιση ήδη υφιστάμενων χώρων μέσω  του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», με αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία  υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνουν την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α ́ 15), όπως ισχύει.


Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων, εφόσον: 
 • Η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν. 
 • Η υλοποίηση των ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει. 
 • Η υλοποίηση των ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνοδεύεται από πλήρη ενημέρωση της Ψηφιακής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από τους Δήμους. 
 • Οι δαπάνες για τις οποίες ο φορέας αιτείται χρηματοδότησης, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί κατά την υποβολή της αίτησης. 
 • Οι δραστηριότητες για τις οποίες δίνεται χρηματοδότηση, δεν έχουν εμπορικό σκοπό και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης. 
Ύψος χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ αποτελούν οι: 
 • Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις διατάξεις για τα ενδιαιτήματα του ν. 604/1977 (Α ́ 163) και του π.δ. 463/1978 (Α ́ 96), όπως ισχύουν. 
 • Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του χώρου του ιατρείου και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.
 • Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
 • Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον ν. 4039/2012, όπως ισχύει, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες. 
 • Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
Μη επιλέξιμες δαπάνες

Μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι: 
 1. Δαπάνες που σχετίζονται με κατασκευή σε υφιστάμενο καταφύγιο ή δημοτικό ιατρείο μικρών ζώων, η οποία προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας. 
 2. Δαπάνες για αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 
 3. Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 4. Δαπάνες για μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτηνίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου. 
 5. Δαπάνες για αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει. 
 6. Δαπάνες για έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδότησης και τηλεπικοινωνιών των εγκαταστάσεων των καταφυγίων και των ιατρείων, καθώς και καυσίμων και διοδίων των οχημάτων περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
 7. Δαπάνες για έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων των φορέων, όπου φιλοξενούνται ή περιθάλπονται αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 
 8. Δαπάνες για έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφάλισης των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
 9. Δαπάνες για έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων των φορέων, γραφικής ύλης και ειδών ένδυσης. 
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();