πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Επικαιροποιήθηκαν υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανάρτησε στην ιστοσελίδα της www.eaadhsy.gr, σε επεξεργάσιμη μορφή, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων:

Υπόδειγμα Διακήρυξης για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Υπόδειγμα Διακήρυξης για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Οι όροι των ως άνω υποδειγμάτων διακηρύξεων έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί, συνολικά, στις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν. 4605/2019, 33 του ν. 4608/2019 και 56 του ν. 4609/2019.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω υποδείγματα δεν αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ.

Ως εκ τούτου, η δομή καθώς και οι όροι τους δεν είναι δεσμευτικοί για τις Αναθέτουσες Αρχές, στη διακριτική ευχέρεια των οποίων εναπόκειται η διαμόρφωσή τους με διαφορετικό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, οι όροι των διακηρύξεων πρέπει να κείνται εντός του πλαισίου των επιλογών που παρέχονται, τόσο από τις σχετικές οδηγίες και υποσημειώσεις των υποδειγμάτων, όσο και από τις οικείες διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι, προς υποβοήθηση του έργου των αναθετουσών αρχών, οι σχετικές προσαρμογές- επικαιροποιήσεις όρων εμφανίζονται με τη μορφή παρακολούθησης αλλαγών, τόσο στα άρθρα των διακηρύξεων, όσο και στις υποσημειώσεις αυτών.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();