πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Δήμος Χαλανδρίου: Δυνατότητα ρύθμισης στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, μέχρι εκατό (100) δόσεις

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τηλέφωνα: 2132023837,841,839

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 έως 117 του Ν. 4611/2019 ( ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 73 – 17/05/2019) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, μέχρι εκατό (100) δόσεις των οφειλών που θα έχουν ταμειακά βεβαιωθεί μέχρι και 17/07/2019, με την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη δόση θα είναι είκοσι (20,00) ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης για ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές : Η αίτησή σας για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 17/09/2019.
Ανάλογα με το ύψος των οφειλών σας (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις και τόκους) έχετε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών σας, όπως αναλύονται παρακάτω:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως προσέλθουν και υποβάλλουν :

Α) αίτηση για την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής τους, έως και τις 16/07/2019 στο Τμήμα Εσόδων (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου ,1ος όροφος )

Β) αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση (επί ήδη βεβαιωμένων οφειλών καθώς και επί όσων θα έχουν βεβαιωθεί έως την 17-07-2019),στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών έως και τις 17/09/2019 (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου ,1ος όροφος ).

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της, να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών ( κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:00 ( τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2023838-839, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tameio2@halandri.gr ).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη προτείνεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή των άνω αιτήσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();