πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Παράνομη η εγκύκλιος Βρούτση για τον βάσιμο λόγο στις απολύσεις! Ανίσχυρη η διάταξη του νόμου που τον ακυρώνει (ν. 4623/2019, άρθρο 117)

Τα Δικαστήρια οφείλουν να εφαρμόζουν το άρθρο 24 του Χάρτη για τον βάσιμο

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει (βλ. την από 19-7-2019 Ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ), η κατάργηση της ερμηνευτικής διάταξης του άρθρου 48 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17-5-2019) με το άρθρο 117 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/9-8-2019) είναι αντίθετη με τον υπερνομοθετικής ισχύος Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (βλ. και άρθρο 28 του Συντάγματος) και συνεπώς τα Ελληνικά Δικαστήρια θα πρέπει να εξακολουθούν να θεωρούν άκυρη κάθε απόλυση που γίνεται χωρίς βάσιμο λόγο.

Και τούτο διότι με το άρθρο 24 του Χάρτη, το οποίο από την κύρωσή του με τον ν. 4359/2016 (ΦΕΚ Α’ 5/20-1-2016) έχει άμεση οριζόντια εφαρμογή στις εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας,κατοχυρώνεται ως θεμελιώδες οικουμενικό κοινωνικό δικαίωμα του ανθρώπου το να μην απολύεται εργαζόμενος χωρίς την ύπαρξη βάσιμου λόγου.
Συνεπώς, το άρθρο 24 του Χάρτη είναι ΜΗ συμβατό με ένα σύστημα «αναιτιώδους» καταγγελίας.
ΙΙ.Για τον λόγο αυτό είναι ΜΗ νόμιμη η υπ’ αριθμ. 36542/1007/19-8-2019 εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας, σύμφωνα με την οποία αφενός μεν το κύρος της καταγγελίας ΔΕΝ εξαρτάται από την ύπαρξη νόμιμης αιτίας και αφετέρου η καταγγελία είναι καταχρηστική όταν δεν υπάρχει νόμιμη αιτία.
Εξάλλου, είναι αντίθετη και στην ίδια την καταργητική διάταξη του άρθρου 117 ν. 4623/2019, στο εδ. β της παρ. 2 της οποίας αναφέρεται ρητώς ότι «δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως ισχύει και του ν. 3198/1955 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (A’ 5)».
ΙΙΙ.Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να αποσύρει την παράνομη εγκύκλιο και να ακυρώσει την ανίσχυρη (μετά την κύρωση του Χάρτη) διάταξη του άρθρου 117 του ν. 4623/2019.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την Ελληνική Δικαιοσύνη να συνεχίζει να εφαρμόζει τις συνταγματικές διατάξεις και τον ν. 4359/2016, ο οποίος σε κάθε περίπτωση ισχύει και δεν μπορεί πλέον να ακυρωθεί.
Τέλος, η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τους επιστήμονες να σεβαστούν το Σύνταγμα και να μην θυσιάζουν την εγκυρότητα και την επιστημονική αλήθεια χάριν πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();