πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Τι αλλάζει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων

Ειδική πρόβλεψη για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης εμπεριέχει το νομοσχέδιο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του νομοσχεδίου προβλέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας στα πλαίσια της «ρήτρα ανοίγματος». Η εν λόγω ρήτρα επιτρέπει τη θέσπιση εθνικών ρυθμίσεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Με το προτεινόμενο άρθρο ο εθνικός νομοθέτης κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, εισάγοντας μία κανονιστική ρύθμιση. Ωστόσο, διατηρεί, το δικαίωμα να ρυθμίσει θέματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της απασχόλησης είτε εντός της προτεινόμενης διάταξης, είτε στο πλαίσιο μίας ειδικής – τομεακής ρύθμισης.
Η τελευταία συγκεκριμενοποιεί ορισμένες Aρχές, οι οποίες έχουν παραχθεί νομολογιακά. Αυτό ισχύει για παράδειγμα ως προς τους ειδικότερούς όρους επεξεργασίας δεδομένων υγείας και βιομετρικών δεδομένων του εργαζομένου, για το επιτρεπτό ή μη της χρήσης συστημάτων γεωεντοπισμού ή για την κατάρτιση ενός κανονισμού χρήσης επικοινωνιακών μέσων και μέσων ηλεκτρονικής παρακολούθησης.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «στο πλαίσιο της εξέτασης της αναγκαιότητας, πρέπει να σταθμίζονται οι αντικρουόμενες θέσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την επίτευξη πρακτικής αντιστοιχίας. Πρέπει, δηλαδή, τα συμφέροντα του εργοδότη στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα προσωπικότητας τον εργαζομένου να έρχονται σε μια «ήπια ισορροπία», η οποία λαμβάνει υπόψη και τα δύο συμφέροντα όσο το δυνατόν περισσότερο».
Σε σχέση με την «λάθρα παρακολούθηση» από τον εργοδότη της θεμιτής χρήσης από τον εργαζόμενο τον διαδικτύου το νομοσχέδιο αναφέρει πως στην περίπτωση που η «περιήγηση» στο διαδίκτυο από τον εργαζόμενο κατά την ώρα της εργασίας τού έχει απαγορευτεί ρητά από τον εργοδότη, τότε μπορεί να πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τον τελευταίο!
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();