πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

ΥΠΕΣ: Οδηγίες για τους Προϋπολογισμούς 2020 Δήμων & Περιφερειών (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο για τους Προϋπολογισμούς έτους 2020 των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που είναι Φορείς του Υποτομέα των ΟΤΑ εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που είναι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm), προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού.
Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (εφεξής ΔΒΔ) από τους Στατιστικούς Ανταποκριτές. Η υποβολή του σχεδίου π/υ 2020 θα πραγματοποιηθεί μέσω του δελτίου με τίτλο Σχ. Προΰπ. 2020. Το δελτίο θα θεωρείται ότι έχει υποβληθεί μόνο μετά την οριστικοποίησή του.

Το δελτίο Σχ. Προΰπ. 2020 αποτελείται από τους εξής πίνακες και καρτέλες:

Α) τους πίνακες «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ», οι οποίοι αποτελούνται από δύο (2) στήλες: τη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019», στην οποία θα καταγραφούν οι εκτιμήσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο 01.01 – 31.12.2019, και τη στήλη «Π/Υ 2020», στην οποία θα
καταγραφούν τα έσοδα και οι πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.
Β) τον πίνακα «III. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ο οποίος επίσης αποτελείται από δύο (2) στήλες: «31.12.2019
(εκτίμηση)» και «31.12.2020 (πρόβλεψη)».
Γ) τον υπο-πίνακα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ», όπου υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τα σχέδια προϋπολογισμού των υπόχρεων φορέων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ισχύει για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση (βλ. Παράρτημα Ι).
Δ) τον πίνακα με τίτλο «V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» στον οποίο οι στατιστικοί ανταποκριτές καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των εγγεγραμμένων ποσών στους ΚΑΕ της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι της κατηγορίας 03 «ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».
Ε) την καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» όπου, μεταξύ άλλων, στο πεδίο «Στοιχεία» πρέπει να επιλεχθεί από πτυσσόμενη λίστα η περίοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2019 που ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του π/υ 2020 (π.χ. 6μηνο 2019, 7μήνο 2019 κλπ).

Οι δήμοι που συστάθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 4600/2019 (ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ΣΑΜΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΣΕΡΒΙΩΝ και ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) θα αφήσουν ως έχει την τιμή που έχει οριστεί από το σύστημα «(6μηνο 2019)».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();