πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Εγκύκλιος για την ολοκλήρωση της Αξιολογήσης σε 3 στάδια

Εγκύκλιο απέστειλε στους δημόσιους φορείς και Δήμους και Περιφέρειες ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος με θέμα: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 και γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την εξέτασή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017
Στο έγγραφό του ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει τα εξής:
Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4369/2016 όπως ισχύει για την αξιολόγηση προσωπικού και σε συνέχεια της με αριθμ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100/12-03-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΔΓ465ΧΘΨ-Ι6Χ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, ιδίως των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 3α του προαναφερόμενου νόμου, σύμφωνα με τις οποίες αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού, σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες στις οποίες καλούνται να προβούν οι ανωτέρω Διευθύνσεις για:
α. την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 και
β. την γνωστοποίηση στην Υπηρεσία μας των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2017, που εξετάστηκαν από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Α. Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018
Α.i. Η διαχείριση των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Επισήμανση εκθέσεων αξιολόγησης ως ολοκληρωμένων ή μη
 2. Έλεγχος εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης
 3. Εξαγωγή αποτελεσμάτων
 4. Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης
  Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών, η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Αξιολόγησης → Αξιολογήσεις → Κύκλος Αξιολόγησης → Αξιολογική Περίοδος του έτους 2018 → Εύρεση». Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των αξιολογούμενων, δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και την ευθύνη επισήμανσης των μη έγκυρων εκθέσεων, θα έχουν μόνο οι χρήστες με το ρόλο «Διαχειριστής Αξιολόγησης».
  Για τη διευκόλυνση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού αναφορικά με τις εν λόγω ενέργειες, παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στην ενότητα «Αξιολόγηση → Οδηγίες Χρήσης → Εγχειρίδιο – Οδηγός Ενεργειών για την Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης».
Επισημαίνονται τα εξής:
 1. Η επισήμανση των εκθέσεων αξιολόγησης ως ολοκληρωμένων ή μη διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Ως ολοκληρωμένες σημαίνονται από το σύστημα οι εκθέσεις που έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον έναν αξιολογητή, ενώ ως μη ολοκληρωμένες εκείνες που έχουν υποβληθεί μόνο από τον αξιολογούμενο ή είναι κενές.
 2. Ο έλεγχος εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, που έχουν συμπληρωθεί και υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, διενεργείται από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω Διευθύνσεις έως την 31η Οκτωβρίου 2019 καλούνται να προσδιορίσουν τις έγκυρες ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης και να επισημάνουν τις εκθέσεις που δεν είναι έγκυρες σε ηλεκτρονική μορφή παραθέτοντας την αντίστοιχη αιτιολογία. Ως έγκυρες και ολοκληρωμένες στην ηλεκτρονική εφαρμογή εκθέσεις αξιολόγησης θεωρούνται αυτές για τις οποίες ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
  α) Έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον έναν αξιολογητή και
  β) Δεν προέκυψαν αστοχίες ή λάθη κατά τη συμπλήρωσή τους κι ως εκ τούτου έχουν συμπληρωθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και όχι σε έντυπη (π.χ. μη ορθή αντιστοίχιση αξιολογητή – αξιολογούμενου, λάθος ορισμός αξιολογητή, λάθος τύπος/έντυπο αξιολόγησης, καταχωρήθηκε εκ παραδρομής με κώλυμα ενώ έπρεπε να αξιολογηθεί, είχε γίνει σε έντυπο και δεν υπήρχε υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής).
Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού η ηλεκτρονική εφαρμογή ορίζει ως έγκυρες και θέτει αυτόματα την ένδειξη «Ναι» σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης. Αφού εντοπιστεί η έκθεση που πρέπει να επισημανθεί ως άκυρη, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού ακολουθούν τις εξής ενέργειες «Ενημέρωση Δείκτη “Έγκυρη” → Έγκυρη Όχι → Αιτία ακύρωσης», προσδιορίζοντας υποχρεωτικά μία από τις δύο αιτίες ακύρωσης από τη διαθέσιμη λίστα, ήτοι «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή» ή «Κώλυμα».
 1. Ακολουθεί το στάδιο εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων, το οποίο διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή για όλες τις εκθέσεις που έχουν επισημανθεί ως ολοκληρωμένες και έγκυρες. Τα αποτελέσματα εξάγονται με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 21 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 34/02-03-2016) και κατόπιν προσδιορίζονται:
  α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης που πληρούν τα κριτήρια για υποχρεωτική παραπομπή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ),
  β) Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο ενώπιον της ΕΕΑ,
  γ) Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση εξέτασης από την ΕΕΑ και δε θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 90 σε τουλάχιστον ένα κριτήριο, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης που η απόκλιση μεταξύ των μέσων όρων των βαθμολογιών των δύο (2) αξιολογητών υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες. Οι εν λόγω εκθέσεις λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «Ναι/Υποχρεωτικά» όσον αφορά στην παραπομπή τους στην ΕΕΑ.
Στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης με βαθμολογία μικρότερη ή ίση με 60 σε τουλάχιστον ένα κριτήριο, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 75. Οι εν λόγω εκθέσεις λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «Ναι/Δυνητικά».
Στην τρίτη περίπτωση περιλαμβάνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν λάβει μέσο όρο βαθμολογίας από 75 έως 89. Οι εν λόγω εκθέσεις λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «Όχι».

Με την εξαγωγή των παραπάνω αποτελεσμάτων, ολοκληρώνεται το στάδιο του σχετικού ελέγχου και προκύπτει ο ποιοτικός χαρακτηρισμός των έγκυρων εκθέσεων αξιολόγησης με την αντίστοιχη κατά τα ανωτέρω σήμανση, ήτοι «Ναι/Υποχρεωτικά», «Ναι/Δυνητικά» και «Όχι» που αφορούν στην παραπομπή ή όχι στην οικεία ΕΕΑ.
 1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης. Η ηλεκτρονική εφαρμογή επισημαίνει αυτόματα τις εκθέσεις αξιολόγησης ως οριστικοποιημένες και μη. Ως οριστικοποιημένες σημαίνονται από το σύστημα οι εκθέσεις για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση να εισαχθούν στην ΕΕΑ (βλ. ανωτέρω δεύτερη και τρίτη περίπτωση), ενώ ως μη οριστικοποιημένες εκείνες που θα πρέπει υποχρεωτικά να εισαχθούν στην ΕΕΑ προς εξέταση (βλ. ανωτέρω πρώτη περίπτωση).
Για τις οριστικοποιημένες εκθέσεις προκύπτει άμεσα η υποχρέωση γνωστοποίησής τους στους αξιολογούμενους βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 3β’ και γ’ του ν. 4369/2016. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης ενώπιον της ΕΕΑ, η γνωστοποίηση στον αξιολογούμενο πραγματοποιείται επί αποδείξει σε έντυπη μορφή – με εκτύπωση των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης μέσω της εφαρμογής – προκειμένου να εκκινήσει η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία των επτά (7) εργάσιμων ημερών για την υποβολή της ένστασης (άρθρο 20 του ν. 4369/2016).
Έχοντας ως στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και την άμεση πρόσβαση των υπαλλήλων στα δεδομένα που τους αφορούν, οι έγκυρες ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης –οριστικοποιημένες ή μη- θα είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής στους αξιολογούμενους και θα παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσής τους σε ψηφιακή μορφή, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679). Παράλληλα, η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των εκθέσεων αξιολόγησης θα παρέχεται και στους «Διαχειριστές Αξιολόγησης».
Α.ii. Η διαχείριση των έντυπων εκθέσεων αξιολόγησης
Οι έλεγχος των εκθέσεων αξιολόγησης που έχουν κατ’ εξαίρεση υποβληθεί σε έντυπη μορφή διενεργείται από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού. Οι εν λόγω Διευθύνσεις, εφόσον οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον έναν αξιολογητή, καλούνται να ελέγξουν αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα αν έχει διενεργηθεί η συμβουλευτική συνέντευξη από τον Α’ Αξιολογητή.
Εφόσον έχει τηρηθεί ο ως άνω νόμιμος τύπος της διαδικασίας ή έχει αιτιολογηθεί ειδικά η μη διενέργεια της συνέντευξης για λόγους ανωτέρας βίας, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να ακολουθήσουν τις ενέργειες εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων και γνωστοποίησης των εκθέσεων, όπως ακριβώς αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Α.iii. Η ενημέρωση για τις έντυπες εκθέσεις αξιολόγησης και τον αριθμό των υπαλλήλων προς αξιολόγηση
Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 είναι η ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού με α) τον συνολικό αριθμό των εκθέσεων αξιολόγησης που κατ’ εξαίρεση υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή και β) τον συνολικό αριθμό υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους που ήταν υπόχρεοι προς αξιολόγηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με τις ως άνω εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας. Η καταχώριση των παραπάνω στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνει από τους «Διαχειριστές Αξιολόγησης» από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως την 15η Νοεμβρίου 2019 μέσω της μικροεφαρμογής «Στατιστικά» σε ειδική φόρμα με τίτλο «Εισαγωγή αριθμού έντυπων αξιολογήσεων και αριθμού υπαλλήλων προς αξιολόγηση».

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των βαθμολογιών των ηλεκτρονικών εκθέσεων
αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2017, οι οποίες εξετάστηκαν από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 4369/2016 όπως ισχύει, και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι «Διαχειριστές Αξιολόγησης» καλούνται να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τις αντίστοιχες βαθμολογίες της οικείας Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Ειδικότερα, η καταχώριση θα γίνει από την 18η Νοεμβρίου 2019 έως την 29η Νοεμβρίου 2019 μέσω της μικροεφαρμογής «Στατιστικά» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αξιολόγηση, σε ειδική φόρμα με τίτλο «Εισαγωγή βαθμολογιών ΕΕΑ», συμπληρώνοντας τα εξής στοιχεία:
• Αριθμό Απόφασης σύστασης της ΕΕΑ
• ΑΦΜ Αξιολογούμενου
• Λόγο εξέτασης της έκθεσης από την ΕΕΑ
• Οριστική βαθμολογία της ΕΕΑ

Ως προς τον λόγο εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης από την ΕΕΑ, οι «Διαχειριστές Αξιολόγησης» καλούνται να επιλέξουν μια εκ των τριών διαθέσιμων επιλογών:
• «Ένσταση», εάν αφορά έκθεση αξιολόγησης για την οποία ασκήθηκε από τον αξιολογούμενο το σχετικό δικαίωμα ένστασης
• «Παραπομπή», εάν αφορά έκθεση αξιολόγησης η οποία παραπέμφθηκε υποχρεωτικά στην ΕΕΑ
• «Ένσταση και παραπομπή», εάν αφορά έκθεση αξιολόγησης η οποία εξετάστηκε από την ΕΕΑ επειδή πληρούνταν σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις
Υπενθυμίζεται τέλος ότι στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση» αναρτάται επικαιροποιημένο υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και «Οδηγίες Χρήσης». Επίσης, ερωτήματα Υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης απάντησης αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiologisi@ydmed.gov.gr

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.ypes.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Αξιολόγηση.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();