πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Δημοτικοί υπάλληλοι - Μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία: Πότε «μετράει» η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα -Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Για τη μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου του ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατέχει οργανική θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, στον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών του ιδίου ΟΤΑ, κατά τις διατάξεις των άρθρων 77 παρ. 1 και 217 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, δύναται να ληφθεί υπόψη η επικαλούμενη εμπειρία που απέκτησε στον ιδιωτικό τομέα με τα προσκομισθέντα και προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του π.δ/τος 50/2001 αποδεικτικά μέσα, εφόσον από αυτά αποδεικνύεται τουλάχιστον διετής αποκλειστική ενασχόληση του εν λόγω υπαλλήλου στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Σε αυτήν την γνωμοδότηση κατέληξε ομόφωνα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εξετάζοντας το ερώτημα εάν ως εμπειρία για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, θεωρείται και εκείνη που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα.
Δείτε το έγγραφο της γνωμοδότησης ΕΔΩ
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();