πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Δήμος Χαλανδρίου: Ανακοίνωση παράτασης προθεσμιών για ρύθμιση οφειλών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ. Αρ. 145(30-09-2019) πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που τροποποίησαν τα άρθρα 110 & 111 του Ν. 4611/2019 ( ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 73 – 17/05/2019) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, μέχρι εκατό (100) δόσεις των οφειλών που θα έχουν ταμειακά βεβαιωθεί μέχρι και 29/11/2019, με την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη δόση θα είναι είκοσι (20,00) ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης για ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές : Η αίτηση σας για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 31/12/2019.
Ανάλογα με το ύψος των οφειλών σας (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις και τόκους) έχετε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών σας, όπως αναλύονται παρακάτω:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Ο Δήμος Χαλανδρίου  καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως προσέλθουν και υποβάλλουν :
Α) αίτηση για την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής τους, έως και τις 29/11/2019 στο Τμήμα Εσόδων (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου ,1ος όροφος )
Β) αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση (επί ήδη βεβαιωμένων οφειλών καθώς και επί όσων θα έχουν βεβαιωθεί έως την 29-11-2019),στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών έως και τις 31/12/2019 (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου ,1ος όροφος ).
Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της, να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών (κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:00 (τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2023838, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tameio2@halandri.gr ).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη προτείνεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή των άνω αιτήσεων.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();