πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2020: Η διαδικασία, ο αριθμός, οι χρόνοι

Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, στους φορείς του Δημοσίου, στα πλαίσια των Ν.4590/2019 και Ν.4622/2019 άρθ. 51.

Υπενθυμίζεται ότι, το Υπουργείο Εσωτερικών, για τον προγραμματισμό των προσλήψεων ανέπτυξε ηλεκτρονική εφαρμογή ετήσιου προγραμματισμού, με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού, στους φορείς του Δηµοσίου.
Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού, που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, εγκρίνονται από την Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον έχουν επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου.

Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 26-11-2019, ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής ειδικής εφαρμογής (https://hr.apografi.gov.gr), με την διαδικασία να ξεκινά την 14-11-2019.

Το ΥΠΕΣ καλεί τους φορείς του Δημοσίου να υποβάλουν τα αιτήματά τους «συνετά» και «ρεαλιστικά», βάσει των πραγματικών αναγκών τους, στο πλαίσιο της τήρησης του λόγου 1/1 (τακτικό προσωπικό).

Όσον αφορά στο εποχικό προσωπικό, το ΥΠΕΣ τονίζει ότι, θα πρέπει να αποφεύγεται αύξηση του αριθμού αυτού σε σχέση με το προσωπικό που προσλήφθηκε το έτος 2019.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως εποπτεύων αυτών φορέας.

Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού.

Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξαιρούνται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε Δήμους, στα πλαίσια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και αυτών σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων και ΝΠΙΔ αυτών (Προκήρυξη 3Κ).

Τέλος, σχετικά με τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού που εκκρεμούν για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (εφόσον η αναγκαιότητα προς κάλυψη των θέσεων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται) θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();