πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Ν/σ ΥΠΕΣ: Τι αλλάζει σε κινητικότητα, αξιολόγηση, άδειες, προσλήψεις (έγγραφα)

Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. βρίσκονται οι διατάξεις του ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών». Σημειώνεται, ότι οι προτεινόμενες διατάξεις πρόκειται να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Τροποποίηση Εκλογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρούνται αλλαγές σε κινητικότητα, αξιολόγηση, άδειες, προσλήψεις, αρμοδιότητες ΟΤΑ, νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημοσίου κ.α.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
Άρθρο 01
 1. Από 1.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος μετάταξης τακτικού προσωπικού από και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. Για τις αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα. Για τις προσλήψεις εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (σ.σ. αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων)
 2. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.
Άρθρο 02
 1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παρ. 8 περίπτωση ιδ΄ του N. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.
β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης ή μετάταξης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται ή μετατάσσονται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:
α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και εφόσον η θέση αυτή δεν δύναται να καλυφθεί βάσει των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων αντίστοιχων οικείων διατάξεων του φορέα, β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β΄που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης-παραμεθορίου περιοχής.
 1. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης.
Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.
Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.
 1. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά το χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.».
 2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019.
Άρθρο 03
 1. Το άρθρο 6 του ν.4440/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας
 1. Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε δύο κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην κάλυψη προσωρινών αναγκών με απόσπαση.
 2. Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας εκκινεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους: οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται καθώς και για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.
 3. Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 4. Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.
 5. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους με την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του.
 7. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.
 8. Φορείς υποδοχής οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επιλογής και έκδοσης της απόφασης μετάταξης, για θέσεις κατά κλάδο/ειδικότητα για τις οποίες υπάρχει υποψήφιος που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος προσλήψεων στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, για τις ως άνω προκηρυχθείσες οργανικές θέσεις.
 9. Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και οι φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, δεν ικανοποιήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων-αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
 10. Η διαδικασία του δεύτερου κύκλου κινητικότητας αφορά μόνον τους υπό την ανωτέρω παρ. 9 φορείς με αντίστοιχη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1-7 του παρόντος άρθρου.
 11. Ο Πίνακας για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο δημοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους με την ανάρτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του.
 12. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.
 13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.».
 14. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του συστήματος που περιγράφεται στο παρόν άρθρο ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2020.
Άρθρο 04
 1. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αποτελείται από Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, ή Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου αυτών οργανικών μονάδων.
Στην περίπτωση των Ν.Π.Ι.Δ. το οικείο διοικητικό συμβούλιο ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού. Στο τριμελές όργανο δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.
 1. Στο τριμελές όργανο της παραγράφου 1 δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ένας προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να συμμετέχει, ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.
 2. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.
Σε κάθε περίπτωση, το αρμόδιο τριμελές όργανο της παραγράφου 1 του παρόντος δύναται να διενεργήσει συνέντευξη στην οποία καλεί τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους, εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος, άλλως συντάσσει αμελλητί το πρακτικό επιλογής του επομένου εδαφίου.
Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον δύο (2) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.».
 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 440/2016, όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 1, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 05
 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού».
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4440/2016, μετά τη φράση «Επιτρέπεται,» προστίθεται η φράση «μετά την πάροδο διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη».
 2. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4440/2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού».
 3. Η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αφορά στην κατάργηση των άρθρων αυτών ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4440/2016.
 4. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 13 του ν. 4440/2016, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για την μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
 1. Για τη διενέργεια των μετατάξεων αυτών ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 4 του ν. 4440/2016».
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4559/2018, όπως προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ μετά τον όρο «επιτρέπεται» αντικαθίστανται ως εξής:
«κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή μετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 με αίτησή τους που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, στον οικείο φορέα υποδοχής. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά. Η μετάταξη και απόσπαση διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής και του Γενικού Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου ίδιας κατηγορίας και αντίστοιχων τυπικών προσόντων. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.».
 1. Οι διατάξεις των παρ.1-3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για όσες αιτήσεις εξεταστούν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας το Νοέμβριο 2019.
Άρθρο 06
 1. Οι διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 84
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
 1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον εκ των οποίων δύο (2) έτη Διεύθυνσης.
 1. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον.
ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
 1. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν τρία (3) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή
β) έχουν τον Α΄ βαθμό και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
4.α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145.
Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και κατά τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των θέσεων των Υπηρεσιακών Γραμματέων του άρθρου 36 του ν.4622/2019.
 1. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.
 2. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
 3. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητες τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης».
 4. Οι διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 85
Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων
 1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
 1. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας:
35 % για την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:
25% για την ομάδα κριτηρίων (α),
25% για την ομάδα κριτηρίων (β),
15% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:
25% για την ομάδα κριτηρίων (α),
25% για την ομάδα κριτηρίων (β),
10% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
40% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
 1. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.
ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 30 μόρια.
γγ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια. Σε κάθε περίπτωση για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, εφόσον είναι συναφείς μοριοδοτούνται με 50 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν 30 μόρια.
δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 250 μόρια.
εε) Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 100 μόρια.
στστ) Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας.
ζζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β`2349) και ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β`1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Πέραν της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 15.5.2009. Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επιμόρφωση που παρέχεται από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης και ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.
Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.
ηη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 50 μόρια,
η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και
η καλή με 10 μόρια,
με ανώτατο όριο τα 100 μόρια.
θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 82 μοριοδοτείται με 30 μόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:
αα) 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη,
ββ) 0,83 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες, ήτοι 7 έτη και
γγ)
 1. i) 3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος,
 2. ii) 4,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης,
iii) 6,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου ή του εξαμήνου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας ή πλήρες έτος αντίστοιχα. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 120 μήνες, ήτοι τα δέκα έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις της υποπερίπτωσης γγ λαμβάνεται υπόψη αρχικά η περίπτωση iii, ακολούθως η περίπτωση ii και τέλος η περίπτωση i μέχρι την συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
γ) Αξιολόγηση
Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ήτοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων, το κριτήριο αξιολόγησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τις διατάξεις του παρόντος τουλάχιστον για δύο αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000).
δ) Δομημένη Συνέντευξη
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 86.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
αα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει μέσο όρο βαθμολογίας ανά ενότητα της συνέντευξης μικρότερη του 300, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
 1. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. δύναται να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 3. Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής επιτρέπεται ειδικά για οργανικές μονάδες, των οποίων το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεμφερές, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης να αφορά το σύνολο των οργανικών μονάδων αυτών, οι οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της διατάξεως αυτής μία ενιαία προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή στη συνέντευξη καλούνται αλφαβητικά όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους επτά πρώτους στη σειρά κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης ανεξαρτήτως εάν έχουν επιλέξει το σύνολο ή ορισμένες από τις προαναφερόμενες ενιαίες θέσεις ευθύνης».
 4. Η περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) καταργείται.
 5. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι δομημένες συνεντεύξεις του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, είναι δυνατόν να διεξάγονται στην έδρα του ΑΣΕΠ. Ειδικά στις περιπτώσεις που η έδρα των φορέων βρίσκεται εκτός Αθηνών, οι συνεδριάσεις των ΣΕΠ διενεργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου φορέα με έδρα την Αθήνα. Εφόσον δεν υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, οι συνεδριάσεις θα διενεργούνται στην έδρα του ΑΣΕΠ.».
 6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η επιλογή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων (Σ.Ε.Π.Τ.), το οποίο είναι πενταμελές και συγκροτείται α) από τα τρία τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, β) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου για τα Υπουργεία και τα εποπτευόμενα από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του που θα πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος από άλλο φορέα ή τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του που θα πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος από άλλο φορέα, γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας του οικείου φορέα, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης του οικείου φορέα, και εφόσον οι ανωτέρω δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από άλλο φορέα, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση που στον φορέα προβλέπεται ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, αναπληρωτής του ορίζεται προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου φορέα. Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και ισχύουν. Το Σ.Ε.Π.Τ. συνιστάται στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη συγκρότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Τ. ορίζεται ο γραμματέας του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές, αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Αρχής. Η θητεία των Σ.Ε.Π.Τ. είναι τριετής.».
 7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα ΣΕΠ και τα ΣΕΠΤ του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και για την επιλογή προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας αντίστοιχα και για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού και τα νπδδ αυτών, τα οποία συνιστώνται και συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.».
 8. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τους εξής συντελεστές για όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης:
33% για την ομάδα κριτηρίων (α)
33% για την ομάδα κριτηρίων (β)
34% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
 1. Οι διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος, αφορούν σε προκηρύξεις που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση: α) το δέκατο εδάφιο της παρ. 3δ του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζεται και για εκκρεμείς προκηρύξεις, για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης ή δεν έχει εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, β) οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου 9 έχουν εφαρμογή και για εκκρεμείς προκηρύξεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει συνεδριάσει ακόμα το αρμόδιο συλλογικό όργανο επιλογής για να κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
 2. Ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που δεν υπάγονται στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις Περιφέρειες και υπηρετούν ως μόνιμοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμμετέχουν παραδεκτώς στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης των Περιφερειών οποιουδήποτε επιπέδου με αρμοδιότητες την υγεία.
 3. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αναφέρεται το υπηρεσιακό συμβούλιο, εφεξής αντικαθίστανται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων.
Άρθρο 07
 1. α) Η παρ. 5 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και η παρ. 5 του άρθρου 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «5. Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία λήψης αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) ημερών για τρεις (3) φορές το έτος κατ’ ανώτατο όριο».
β) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020.
 1. Στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
α) «Στις υπαλλήλους χορηγείται κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού μία (1) ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο».
β) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020.
 1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως ισχύουν, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τους υπαλλήλους που υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η χορήγηση του συνόλου της άδειας των εννέα (9) μηνών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αιτηθούν να τους χορηγηθεί η συνεχόμενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου, μετά την άδεια της παρ. 9 του παρόντος και μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση που μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα μικρότερο των εννέα (9) μηνών χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται».
 2. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, και το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) , όπως ισχύουν, αντικαθίστανται: «Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου και για κάθε επόμενο τέκνο, ο χρόνος εργασίας του/της γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά μία (1) ώρα ημερησίως για δύο (2) ακόμα έτη, ανεξαρτήτως της διευκόλυνσης που έχει προηγουμένως επιλέξει ο/η υπάλληλος».
 3. Η παρ. 3 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής Εκπαίδευσης» (Β’ 315), αντικαθίσταται ως εξής: «3.Εάν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία κατάθεσης του τίτλου όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, με τους νόμιμους τόκους, και ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Η επιστροφή αποδοχών ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ενημερώσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των ανωτέρω αποδοχών, η είσπραξη γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων».
 4. α) Στο άρθρο 23 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 191), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους ισχύουν αναλογικά τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.».
β) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020.
 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 177 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 57, οι παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 60 και το άρθρο 67. Για την εφαρμογή των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 60, οι άδειες χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων. Ο μισθωτός που κατά τις κείμενες διατάξεις έχει διακοπές εργασίας μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.». 
Άρθρο 08
Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3051/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων, ώστε οι εφεξής εκδιδόμενες προκηρύξεις να παραπέμπουν στην ανωτέρω απόφαση για τα θέματα και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.».
Άρθρο 09
Στο άρθρο 29 του Π.Δ. 50/2001 «Προσοντολόγιο», όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ειδικώς, τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφραση αυτών.». 
Άρθρο 10
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.». 
Άρθρο 11
Το εδάφιο της παραγράφου 11Α του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, που αφορά την ισοβαθμία συμπληρώνεται και επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ` εξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.».
 Άρθρο 12
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: «3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στο σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται στην εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, η διάρκεια των συμβάσεων μπορεί είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.».
Άρθρο 13
 1. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί για όσο διάστημα μπορούν να διατεθούν προς διορισμό υποψήφιοι σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου.».
 2. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για διορισμό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου εντός έτους από το διορισμό του, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο αμέσως στο ΑΣΕΠ, προκειμένου το τελευταίο να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό αίτημα του φορέα για αντικατάσταση μετά τη συμπλήρωση της αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της τελευταίας απόφασης κατανομής του οικείου Υπουργού της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40), με την οποία θα ολοκληρώνεται η κατανομή του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους διορισμούς για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανομής, η εν λόγω προθεσμία ορίζεται σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλως σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του εκάστοτε νόμου με τον οποίο οι διορισμοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανομής.»
 1. Η παράγραφος 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόμενοι στον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου εντός έτους από το διορισμό του, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του το συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό βάσει της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋποθέσεως. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.»
 2. Η ισχύς των διατάξεων του εδαφίου 4 της παραγράφου 11, των εδαφίων 2, 3 και 4 της παραγράφου 12, καθώς και της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως προστίθενται ή τροποποιούνται με το παρόν άρθρο αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνουν όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες αναπληρώσεων. Η εξέταση αιτημάτων φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση, που έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα ολοκληρωθούν. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.».
Άρθρο 14
 1. Στο άρθρο 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί».
 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής: «δ) για την πιστοποίηση της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων για διορισμό ατόμων με αναπηρία». 
Άρθρο 15
Το σημείο (i) της παραγράφου 3 του άρθρου 186 του ν.4635/2019 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής: «(i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις (3) μήνες, προκειμένου περί δημοτικών κατασκηνώσεων ή τους τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου περί ναυαγοσωστών ή προσωπικού πυρασφάλειας, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται, αντίστοιχα, οι διατάξεις των άρθρων 209, 211 και 206 παρ.1 του ν.3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύουν.».
Άρθρο 16
Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 τροποποιείται ως εξής: «8. Όπου στον ν. 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79 του ν. 4604/2019, αναφέρεται «Ελεγκτής Νομιμότητας» ή «Επόπτης», μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.». 
Άρθρο 17
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του ν. 4604/2019 (Α΄50), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «που είχαν όταν απασχολούνταν σε θέσεις ΔΕ Σχολικών Φυλάκων σε δήμους, πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας». 
Άρθρο 18
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.4369/2016 (Α΄33) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊστάμενων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.».
Άρθρο 19 – Νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημοσίου τομέα
 1. Τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. H νομική υποστήριξη αφορά, είτε τη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το οικείο Υπουργείο ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ανά υπόθεση, είτε την κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται, εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4194/2013 (Α’ 208) Κώδικα Δικηγόρων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
Άρθρο 20 – Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ
 1. Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής εντός των περιοχών ευθύνης τους και έχουν ως ειδικότερο αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των δήμων και των περιφερειών, μέσω της αξιοποίησης αναπτυξιακών και επενδυτικών εργαλείων, την εφαρμογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών της αυτοδιοίκησης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις.
 2. Στο εταιρικό κεφάλαιο των ΑΑΕ ΟΤΑ μετέχουν αποκλειστικά οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή και οι φορείς τους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο αναπτυξιακών φορέων του δημόσιου τομέα, επιστημονικών φορέων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιμελητηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων.
 3. Το προσωπικό των ΑΑΕ ΟΤΑ διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή για την εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης από την αρμόδια αρχή ή η σύμβαση. Οι αμοιβές και τα προσόντα του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται από τις ειδικότερες προβλέψεις του κάθε φορά εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια αρχή, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών.
 4. Εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων, γενικοί διευθυντές, διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων των ΑΑΕ ΟΤΑ ορίζονται υποχρεωτικά άτομα με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές των αναπτυξιακών εταιρειών ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων ορίζονται αιρετοί προερχόμενοι από τους μετόχους δήμους.
 5. Οι ΑΑΕ ΟΤΑ θεωρούνται αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δύναται να είναι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, και υπάγονται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 4 του άρθρου 137 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Θεωρείται δε, ότι κατέχουν τεχνική επάρκεια για τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον καλύπτεται το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προβλεπομένων στον ΚΕΥ θέσεων της οικείας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από το προσωπικό που έχει διατεθεί σε αυτήν.
 6. Η λειτουργία των ΑΑΕ ΟΤΑ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), εκτός όσων ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις. Οι ΑΑΕ ΟΤΑ υπόκεινται σε κρατική εποπτεία συνιστάμενη σε έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατ’ άρθρο 83 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και σε έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 57 του π. δ. 142/2017 (Α’ 181).
 7. Έως την 29η.2.2020, οι λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες λαμβάνουν μέριμνα για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Εταιρείες που δεν θα προσαρμοστούν κατά το προηγούμενο εδάφιο, συνεχίζουν να λειτουργούν ως κοινές ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 21 – Ανάθεση εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια
Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη, όπως ορίζεται στα άρθρα 136 και 183 του παρόντος, των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
β. Εξαιρετικά, για τις τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια, η οποία τεκμαίρεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, η εφαρμογή των ορισμών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και τις Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, με τις οποίες ο ΟΤΑ δύναται να συνάπτει σχετική σύμβαση ανάθεσης των καθηκόντων των άρθρων 136 και 183 του παρόντος. Οι συμβάσεις αυτές υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος.
γ. Στις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τουλάχιστον: (α) το αντικείμενο της σύμβασης, το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη, (β) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της νέας τεχνικής υπηρεσίας και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, (γ) οι τυχόν ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της νέας τεχνικής υπηρεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς εκπλήρωσης της εντολής, (δ) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της νέας τεχνικής υπηρεσίας και της λήξης της προγραμματικής σύμβασης, (ε) οι όροι χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα αναθέτει η νέα τεχνική υπηρεσία, (στ) οι όροι άσκησης του οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της σύμβασης.»
Άρθρο 22 – Διοικητική υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ
 1. Δήμοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών υπό το καθεστώς της διοικητικής υποστήριξης ορίζονται ως δήμοι που δεν έχουν τεχνική επάρκεια και μπορούν:
α) να αναθέτουν την διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από το δήμαρχο.
β) να αναθέτουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη, όπως ορίζεται στα άρθρα 136 και 183 του ν. 4412/2016, των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς τους, στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.
 1. Δήμοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Δόμησης υπό το καθεστώς διοικητικής υποστήριξης μπορούν να αναθέτουν την διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από το δήμαρχο.
  Άρθρο 23 – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους – Λήξη διοικητικής υποστήριξης
 1. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1.03.2020. Μέχρι τότε συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει.
 2. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από το δήμο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η πολεοδομική πράξη. Δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης της παρ. 1, εκτελούνται από το δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόμενη πράξη.
 3. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δόμησης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Φάκελοι υποθέσεων, εκκρεμείς ή αρχειοθετημένοι, που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη παραδίδονται στις υπηρεσίες των δήμων που αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη άσκησης της αρμοδιότητας. Για την παράδοση συντάσσεται αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Άρθρο 24 – Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 1. Για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακό Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την οικονομική και διοικητική λειτουργία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα νομικά τους πρόσωπα.
 2. Η καταχώριση στο μητρώο έκαστου στοιχείου ενεργητικού αποδίδει έναν μοναδικό αριθμό μητρώου. Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Από 1.03.2020, αποφάσεις που αφορούν τα εν λόγω στοιχεία και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010 (Α’ 112), δεν αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια και δεν εκτελούνται, αν δεν συνοδεύονται από τον αριθμό μητρώου του προηγούμενου εδαφίου.
 3. Στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στα μητρώα και τις βάσεις δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 του ν. 4257/2014 (Α΄93) και στο άρθρο 194 του ν. 4555/2018 (Α΄133) μεταπίπτουν στο Μητρώο της παραγράφου 1.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, καθορίζονται η διαδικασία τήρησης του Μητρώου, τα στοιχεία που καταχωρούνται, τα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 25 – Άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι δημάρχων και περιφερειαρχών
Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη, ανάλογα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητα του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον έναν (1) ανά δήμαρχο και τους δύο (2) ανά περιφερειάρχη.» 
Άρθρο 26 – Αρμόδιο δικαστήριο για θέματα ιθαγένειας
Οι ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, υπάγονται στην αρμοδιότητα του κατά τόπο αρμόδιου τριμελούς διοικητικού εφετείου εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 2 έως 4 του ν. 702/1977 (Α’ 268). Οι σχετικές αποφάσεις του διοικητικού εφετείου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 27 – Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
 1. Το άρθρο 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α’ 217) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 25
Αρμόδια Όργανα
 1. Τα θέματα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ανεξαρτήτως νομικής βάσης κτήσης, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3α. Κάθε έτος οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας αποστέλλουν στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατά λόγο χωρικής τους αρμοδιότητας, πίνακες με στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν μετά την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και περιλαμβάνουν τη νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ενήλικες/ανήλικοι, φύλο καθώς και την ιθαγένεια της χώρας προέλευσης.
β. Η αίτηση για τη κτήση της ελληνικής Ιθαγένειας καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) «Ιθαγένεια» από πιστοποιημένο χρήστη της υπηρεσίας Ιθαγένειας στην οποία κατατίθεται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.».
 1. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α’ 217) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των οποίων προΐσταται, την αρμοδιότητα περί ορκωμοσίας των αλλοδαπών».
 2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής: «Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.».
 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής «2. Το Συμβούλιο Ιθαγένειας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:
α. Ένα επίτιμο μέλος ανώτατου δικαστηρίου της χώρας ως Πρόεδρο και τα μέλη που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών ως ακολούθως:
β. τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
γ. ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους
δ. δύο καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου ή του Διοικητικού Δικαίου, ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
ε. τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών
στ. ένα νομικό επιστήμονα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.
Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόμενους στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου, των Γραμματέων και του αρμόδιου κατά περίπτωση εισηγητή, η οποία καλύπτεται από το ποσοστό των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης».
Άρθρο 28 – Καταργούμενες διατάξεις
Το άρθρο 31 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) καθώς και κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού καταργούνται.
Άρθρο 29 – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();