πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Δημόσιο: Δικαίωμα αποζημίωσης από παράνομη απόσπαση ή μετάθεση

Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Η παράνομη απόσπαση, μετάθεση, ή μετακίνηση δημοσίου υπαλλήλου, με πρωτοβουλία της εκάστοτε Υπηρεσίας, ενεργοποιεί, στον δημόσιο υπάλληλο που υφίσταται την παρανομία, τόσο το δικαίωμα του να επιδιώξει την δικαστική ακύρωση της απόφασης της Υπηρεσίας, όσο και την αποζημιωτική του αξίωση, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 105, 106 ΕισΝΑΚ.

Συγκεκριμένα, για την άσκηση αγωγής εξαιτίας παράνομης και ζημιογόνου πράξης του Δημοσίου αλλά και των οργάνων του, απαιτείται, κατά τα άνω άρθρα που ρυθμίζουν την αστική ευθύνη του Δημοσίου, να συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
  • Παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων της Διοίκησης.
  • Η παράνομη δράση να έλαβε χώρα κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, κατ’ εκτέλεση καθηκόντων.
  • Ζημία του υπαλλήλου, ηθική ή υλική.
  • Αιτιώδης συνάφεια, ή με άλλα λόγια σύνδεση της παρανομίας της Διοίκησης με την επελθούσα ζημία του πολίτη, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε εάν δεν υφίστατο η πρώτη, δεν θα συνέβαινε η δεύτερη.
Επιπρόσθετα δε, έχει κριθεί με συνέπεια από πλήθος αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, ότι η παρανόμως κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, φυσικά όχι με δική τους πρωτοβουλία, κατόπιν σχετικής αιτήσεως τους-, με αναγκαστική απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία τους και με απαλλαγή τους από τα μέχρι τότε καθήκοντά τους, συνιστούν, μείωση της προσωπικότητάς τους και της επαγγελματικής και κοινωνικής υπόστασης, αφού δόθηκε η εντύπωση ευρύτερα ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές ανάγκες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο δημόσιος υπάλληλος, παράλληλα και ανεξάρτητα από την ακύρωση της παράνομης απόφασης, διαθέτει αυτοτελή αξίωση να ασκήσει αγωγή, αιτούμενος εύλογη αποζημίωση, προς αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, το ύψος της οποίας καθορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες συνθήκες έκαστης περίπτωσης, από τον αρμόδιο δικαστή.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();