πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Κινητικότητα στο Δημόσιο: Οι ειδικές περιπτώσεις (3Κ, Ανταποδοτικές Υπηρεσίες κ.ά.) [Μέρος B’]

Πέραν της διαμόρφωσης των προϋποθέσεων που αφορούν στο πρόσωπο των υπαλλήλων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο ΕΣΚ (αναλύθηκαν στο Α’ Μέρος) οι διατάξεις των ά. 42 έως 44 του ν. 4647/2019 ρυθμίζουν και άλλα ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με την κινητικότητα.
Συγκεκριμένα, όπως τα αναλύει, σήμερα, το epoli.gr:

(α) Προβλέπεται ότι προκειμένου να γίνει μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλου από έναν φορέα σε άλλο θα πρέπει στον φορέα από τον οποίο μετακινείται ο υπάλληλος να υπάρχει κάλυψη οργανικών θέσεων του κλάδου του υπαλλήλου μεγαλύτερη από 65%. Για τον υπολογισμό αυτής της κάλυψης δεν προσμετρώνται υπάλληλοι που υπηρετούν μεν στον φορέα προέλευσης, πλην όμως βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια. Ο αιτών υπάλληλος δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον κλάδο, τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην κινητικότητα όσο και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης. Αναφορικά ειδικά με τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την συμμετοχή στην κινητικότητα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του οικείου Δήμου.
(β) Για υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ που επιθυμούν να αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε φορέα στον οποίο δεν υπάρχει κενή θέση ΙΔΑΧ, προβλέπεται ότι μπορεί συσταθεί προσωποπαγής θέση, την οποία θα καταλαμβάνει ο υπάλληλος, ο οποίος, όμως, ταυτόχρονα θα δεσμεύει και κενή οργανική θέση του φορέα. Η δέσμευση θα τερματίζεται με την κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης.
(γ) Υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα μπορούν να ζητήσουν μετάταξη ή απόσπαση για λόγους υγείας μόνο προς ανταποδοτικές υπηρεσίες άλλου Ο.Τ.Α.
(δ) Αποσπάσεις ή μετατάξεις για λόγους υγείας μπορεί να ανανεώνονται με απόφαση του προς διορισμού οργάνου για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας, εφόσον ασφαλώς οι λόγοι αυτοί αποδεικνύονται.
(ε) Τέλος, όπως είχε γράψει το epoli.gr, με το ά. 44 του ν. 4647/2019 δίνεται η δυνατότητα στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, που προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 3Κ/2018 να μεταταχθούν αμοιβαία με άλλους υπαλλήλους που υπάγονται οργανικά σε αντίστοιχες υπηρεσίες καθαριότητας και πριν την παρέλευση της διετούς δοκιμαστικής περιόδου που ξεκινάει από την πρόσληψη.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();