πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Ελεγκτικό: Τι αποφάσισε για δαπάνη για τη μισθοδοσία υπαλλήλου με πλαστό πτυχίο

Απόφαση σχετικά με χρηματικό ένταλμα πληρωμής δημοτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω νέας κατάταξής του από την κατηγορία ΔΕ (στην οποία μισθοδοτείτο μέχρι 31.11.2017) στην ΥΕ, κλήθηκε να πάρει το Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αρχικά στο ένταλμα είχε πάρει αρνητική θέση η αρμόδια Επίτροπος, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι ο Δήμος δεν στοιχειοθετεί επαρκώς την κρίση του περί μη ύπαρξης δόλου του προαναφερόμενου υπαλλήλου του στην προσκόμιση πλαστού δικαιολογητικού που, κατά την Επίτροπο, ήταν προσόν διορισμού για την πρόσληψή του σε πρώην δημοτική επιχείρηση του εν λόγω Δήμου. Επομένως, κατά την Επίτροπο, όφειλαν τα αρμόδια όργανα του Δήμου να προβούν σε ανάκληση της πράξης διορισμού του και σε καταγγελία της σύμβασής του και όχι να ενεργήσουν πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του, απότοκες της οποίας ήταν η επιβολή της ποινής της δίμηνης στέρησης των αποδοχών του και η επανακατάταξή του από οργανική θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε οργανική θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Στην άρνησή της ενέμεινε η Επίτροπος και μετά την υποβολή από τον ανωτέρω φορέα του ελεγχόμενου τίτλου, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 5.12.2018 έκθεση, στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το Κλιμάκιο έκρινε ότι στο στάδιο της άσκησης του ελέγχου και με τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη του και συνοδεύουν τον ελεγχόμενο τίτλο, ο Δήμος, με τα αρμόδια διοικητικά και πειθαρχικά όργανά του, ενεργώντας τα λεπτομερώς ανωτέρω αναφερόμενα στάδια που ακολουθήθηκαν μέχρι την έκδοση του επίμαχου τίτλου, στο πλαίσιο της – ελεγχόμενης μόνο ως προς την τήρηση των άκρων ορίων αυτής- διακριτικής του ευχέρειας, έκρινε, με προσήκουσα και επαρκή αιτιολογία, περί της μη συνδρομής στο πρόσωπο του υπαλλήλου των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΥΚ και της καταγγελίας της σύμβασής του, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων από την Επίτροπο. Συναφώς άλλωστε, ο Δήμος, με τα επιληφθέντα ως άνω αρμόδια όργανά του, σε όλα τα στάδια της προεκτεθείσας διοικητικής και πειθαρχικής διαδικασίας, ήταν σε συνεχή αλληλογραφία και ενημέρωνε τις αρμόδιες διοικητικές και εισαγγελικές αρχές για τα ευρήματα του ελέγχου του, την πορεία των διαδικασιών που ακολούθησε, τις σταθμίσεις στις οποίες προέβη -συνεκτιμώντας τα ανωτέρω γεγονότα και στοιχεία- για το σχηματισμό της κρίσης του και την επιλογή της κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του ανωτέρω υπαλλήλου και όχι της ανάκλησης της πράξης της αρχικής του πρόσληψης στην πρώην δημοτική του επιχείρηση, χωρίς μάλιστα κανένα εξ’ αυτών να εκφράσει κάποια επιφύλαξη ή αντίθετη γνώμη.

Με βάση τα παραπάνω, το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι το χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου, ποσού 1.249,35 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό (λόγω λήξης του οικονομικού έτους).

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο της απόφασης ΕΔΩ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();