πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Μεταφέρεται στο Υπουργείο Εσωτερικών η διαχείριση των προγραμμάτων της Αυτοδιοίκησης

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Εσωτερικών) που υπάγεται ουσιαστικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καταργείται και την θέση της παίρνει Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 49 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην βουλή με τίτλο «“Κατεπείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις”

Συγκεκριμένα το άρθρο 49 αναφέρει:
Στο άρθρο 53 του νόμου 4314/2014 (Α’ 265) προστίθεται η παράγραφος 9 ως εξής:

Στο Υπουργείο Εσωτερικών Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και εφεξής θα αναφέρεται ως Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ με σκοπό:
α) Την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) καθώς και με Αναπτυξιακά και Ειδικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
β) Την διαχείριση και παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
γ) Τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το συντονισμό των αρμοδίων φορέων.
δ) Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα διαχειριστικής αρχής.

2) Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Εσωτερικών) καταργείται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής στο Υπουργείο Εσωτερικών καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τον συντονισμό και τον κεντρικό σχεδιασμό της αναπτυξιακής προοπτικής των ΟΤΑ υπό αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών που θέτει ο νόμος 4314/2014 (Α’ 265). Επιχειρείται για πρώτη φορά η ολιστική προσέγγιση και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταξύ άλλων ορίζεται ρητά ότι η υπηρεσία αποτελεί διάδοχο της καταργούμενης επιτελικής δομής και ασκεί τις αρμοδιότητες της.

Τι λέει το Άρθρο 17

Αρμοδιότητες Επιτελικών Δομών Υπουργείων

Οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων δύνανται να έχουν κυρίως τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες:

α) Συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των Τομεακών πολιτικών του Υπουργείου, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους τομείς πολιτικής του, καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση αυτού. Συμμετέχουν σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ε. Ε. όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των πολιτικών του τομέα τους.
β) Διατυπώνουν προτάσεις και συμμετέχουν στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των ΕΠ που αντιστοιχούν στις Τομεακές πολιτικές του Υπουργείου, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών.
γ) Διατυπώνουν προτάσεις και συμμετέχουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στον τομέα πολιτικής του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Συνεργάζονται με τη Δ.Α. και παρακολουθούν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
δ) Υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων κατά το σχεδιασμό των έργων που εναρμονίζονται με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Υπουργείου.
ε) Υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων στην ωρίμανσή των εν δυνάμει επιλέξιμων έργων τους και μετά την ένταξη αυτών, στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
στ) Υλοποιούν ως Δικαιούχοι πράξεις του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων πράξεων τεχνικής βοήθειας και δύναται σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων να τους υποκαθιστούν στο ρόλο τους.
ζ) Παρέχουν υπηρεσίες «διοίκησης έργου» προς στο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς για τα έργα τους.
η) Παρακολουθούν τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, συνεργαζόμενες με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθούν την πρόοδο επίτευξης των δεικτών τους που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσουν περιοδικές εκθέσεις προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();