πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2020: Τι προβλέπει για προσλήψεις, μετατάξεις, μισθοδοσία δημοσίου

Εγκύκλιο σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτους 2020, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σε ότι αφορά ειδικότερα τις προσλήψεις, τις μετατάξεις, τη μισθοδοσία και τις παροχές προβλέπει:

8.1.3 Παροχές σε εργαζομένους
α) Διορισμοί/Προσλήψεις
Αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από τον διορισμό των μόνιμων και την πρόσληψη των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΩ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), με τις οποίες απλοποιείται το σχετικό πλαίσιο και καθίσταται δυνατή η ταχύτερη ολοκλήρωση των επιμέρους διοικητικών διαδικασιών έκδοσης των εν λόγω πράξεων.
Οι σχετικές πιστώσεις προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-711-0000000), στον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό 29102 «Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού», και ειδικότερα στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ) 2910201001 «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων» και 2910201002 «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.».
Κατά την έναρξη του οικονομικού έτους για τις ως άνω περιπτώσεις διορισμών/προσλήψεων, ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό. Για το οικονομικό έτος 2020 εκδόθηκε σχετικά η υπ’ αριθμ. 2/2011/16.1.2020 βεβαίωση του Υφυπουργού Οικονομικών. Στη συνέχεια οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες -και ειδικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας η ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Αθηνών- βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων.
Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης των προαναφερόμενων ΑΛΕ του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο γ. Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) δεν εφαρμόζεται.
Με την προαναφερόμενη διαδικασία αντιμετωπίζεται εφεξής και η προκαλούμενη δαπάνη μισθοδοσίας από τον διορισμό των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και από την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων τους και του γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης υποχρεούνται να αποστέλλουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με το Έντυπο Π6 του Παραρτήματος.
Ο χρόνος αποστολής των προαναφερόμενων στοιχείων ορίζεται ως εξής:
• Για το Α’ τρίμηνο (1.1.2020 έως και 31.3.2020) έως 15 Απριλίου,
• Για το Β’ τρίμηνο (1.4.2020 έως και 30.6.2020) έως 15 Ιουλίου,
• Για το Γ’ τρίμηνο (1.7.2020 έως και 30.9.2020) έως 10 Οκτωβρίου,
• Για την περίοδο 1.10.2020 έως και 20.11.2020 έως 10.12.2020,
• Για το Δ’ τρίμηνο (1.10.2020 έως και 31.12.2020) έως 15 Ιανουαρίου 2021.

Τα εν λόγω στοιχεία αποστέλλονται από τη ΓΔΟΥ κάθε Φορέα στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, αποκλειστικά σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr. Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία που αποστέλλονται κατά τα ανωτέρω αφορούν σε ολοκληρωμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εφόσον απαιτείται.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 73 του ν. 4646/2019, οι περιπτώσεις διορισμών/προσλήψεων για τις οποίες μεταφέρθηκαν πιστώσεις ή εκδόθηκε από τη ΔΠΓΚ το σχετικό έγγραφο περί επάρκειας πιστώσεων εντός του οικονομικού έτους 2019 δεν θα πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά απολογιστικά στοιχεία του 2020, ακόμη και αν η δημοσίευση των σχετικών πράξεων πραγματοποιήθηκε εντός του οικονομικού έτους 2020.
Για τις περιπτώσεις προσλήψεων σε φορείς Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 [ενδεικτικά πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), επί θητεία κ.λπ.], εξακολουθούν να υποβάλλονται στη ΔΠΓΚ τα σχετικά αιτήματα για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης μισθοδοσίας.
β) Μετατάξεις/μεταφορές και αποσπάσεις υπαλλήλων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224) καθιερώθηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ). Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
Αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που αποσπάται ή μετατάσσεται ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4646/2019 (Α’ 201). Με το τελευταίο ρυθμίστηκε με διαφορετικό τρόπο η διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από τις προαναφερόμενες διοικητικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΣΚ, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτάχυνση ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών, όπως ήδη αναφέρθηκε. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του νόμου 4646/2019 ρυθμίζονται και περιπτώσεις αποσπάσεων – μετατάξεων που πραγματοποιούνται εκτός του πλαισίου του ΕΣΚ.
Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων ή προσωπικού μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εάν η μισθοδοσία τους βαρύνει ή όχι απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, προβλέπεται πίστωση στον ΑΛΕ 2910201003 «Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.» του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» (ΕΦ 1023-711-0000000) του Υπουργείου Οικονομικών.
Κατά την έναρξη του οικονομικού έτους ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό. Για το οικονομικό έτος 2020 εκδόθηκε σχετικά η υπ’ αριθμ. 2/2016/16.1.2020 βεβαίωση του Υφυπουργού Οικονομικών. Στη συνέχεια οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες -και ειδικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας η ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Αθηνών- βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων.
Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης του ΑΛΕ 2910201003 του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας ή επιχορήγησης των φορέων υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο γ. Η περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) δεν εφαρμόζεται.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό γενικά ή ειδικά για μισθοδοσία, προβλέπεται η δυνατότητα ειδικής επιχορήγησης των φορέων υποδοχής από διακριτό ΑΛΕ. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης.
Αντίθετα, η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης δεν είναι δυνατή. Κατ’ εξαίρεση, με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω είναι δυνατή η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας α) των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που εντάσσονται στο ΕΣΚ και αποσπώνται ή μετατάσσονται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης και β) των υπαλλήλων που αποσπώνται από φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό.
Για την αντίστροφη περίπτωση, ήτοι εάν ο φορέας προέλευσης είναι φορέας εντός Γενικής Κυβέρνησης ενώ ο φορέας υποδοχής είναι φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης, η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση, εάν η δαπάνη δεν μπορεί να καλυφθεί με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η κάλυψή της με αύξηση της επιχορήγησης των φορέων υποδοχής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα παραπάνω, εφόσον η απόσπαση πραγματοποιείται για λόγους συνυπηρέτησης στο εσωτερικό.
Επίσης, η ως άνω εξαίρεση εφαρμόζεται και για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας αποσπάσεων ή μετατάξεων για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας ύστερα από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.
Για τις περιπτώσεις που η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας είναι δυνατή με τη διαδικασία της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) υποχρεούνται να αποστέλλουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με το Έντυπο Π7 του Παραρτήματος.
Ο χρόνος αποστολής των προαναφερόμενων στοιχείων ορίζεται ως εξής:
• Για το Α’ τρίμηνο (1.1.2020 έως και 31.3.2020) έως 15 Απριλίου,
• Για το Β’ τρίμηνο (1.4.2020 έως και 30.6.2020) έως 15 Ιουλίου,
• Για το Γ’ τρίμηνο (1.7.2020 έως και 30.9.2020) έως 10 Οκτωβρίου,
• Για την περίοδο 1.10.2020 έως και 20.11.2020 έως 10.12.2020,
• Για το Δ’ τρίμηνο (1.10.2020 έως και 31.12.2020) έως 15 Ιανουαρίου 2021.

Τα εν λόγω στοιχεία αποστέλλονται από τη ΓΔΟΥ κάθε Φορέα στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, αποκλειστικά σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr. Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία που αποστέλλονται αφορούν σε ολοκληρωμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εφόσον απαιτείται. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 70, 71 και 72 του ν. 4646/2019, οι περιπτώσεις μετατάξεων/μεταφορών- αποσπάσεων για τις οποίες μεταφέρθηκαν πιστώσεις ή εκδόθηκε από τη ΔΠΓΚ το σχετικό έγγραφο περί επάρκειας πιστώσεων εντός του οικονομικού έτους 2019 δεν θα πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά απολογιστικά στοιχεία του 2020, ακόμη και αν η δημοσίευση των σχετικών πράξεων πραγματοποιήθηκε εντός του οικονομικού έτους 2020.
Σε κάθε περίπτωση, με το Π.Δ. 80/2016 (παρ. 3 του άρθρου 12) προβλέπεται η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα περί ύπαρξης πρόβλεψης για διορισμούς, προσλήψεις, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση. Σε διαφορετική περίπτωση οι σχετικές πράξεις είναι άκυρες (παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016).
Διευκρινίζεται ότι για τις μετατάξεις προσωπικού από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο, από ειδικό φορέα σε ειδικό φορέα ή εντός του ίδιου ειδικού φορέα στο ίδιο Υπουργείο ή στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι οικονομικές υπηρεσίες παρέχουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 βεβαίωση επί των οικείων πράξεων, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του φορέα για μισθοδοσία.
γ) Διαδικασία κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας διορισμών/προσλήψεων και μετατάξεων/ μεταφορών-αποσπάσεων
Φορείς Κεντρικής Διοίκησης
Οι Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης δύναται να υποβάλουν, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ, ενιαίο αίτημα ενίσχυσης των πιστώσεων μισθοδοσίας του προϋπολογισμού τους διακριτά για περιπτώσεις διορισμών/προσλήψεων και μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων, συνοδευόμενο από το Έντυπο Π1 του Παραρτήματος της Εγκυκλίου, ταυτόχρονα με την υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων της περιόδου 1.10.2020 έως 20.11.2020. Κατά τη διατύπωση των σχετικών αιτημάτων ενίσχυσης πιστώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που προέρχονται από την υλοποίηση μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων προσωπικού προς άλλους Φορείς.
Λοιποί Φορείς (των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό)
Οι λοιποί Φορείς των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, ταυτόχρονα με την υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων του Γ’ τριμήνου (1.7.2020 έως και 30.9.2020), και στην περίπτωση που δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους για την πραγματοποίηση μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων προσωπικού ή σε περίπτωση μη επάρκειας αυτών, δύναται να υποβάλουν αίτημα ενίσχυσης του προϋπολογισμού τους αποκλειστικά και μόνον για το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης – μετάταξης/μεταφοράς. Το εν λόγω αίτημα θα υποβάλλεται από τη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, συνοδευόμενο από εισήγηση του αρμόδιου ΓΔΟΥ για την αναγκαιότητα της εν λόγω ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων ενίσχυσης πιστώσεων για επιχορήγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που προέρχονται από την υλοποίηση μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων προσωπικού από το φορέα προς άλλους φορείς.
δ) Παροχές σε εργαζομένους – Τακτικές Αποδοχές
Για τις δαπάνες αποδοχών, εφιστάται η προσοχή των εκκαθαριστών για την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων.
Δεδομένης της οικονομικής ταξινόμησης, σχετικά με την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από την 1.1.2019 και εφεξής, εκδόθηκε η αριθμ. 2/91634/0026/2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΕΜΥΗ-ΕΔ7) του ΓΛΚ, με την οποία ορίζονται οι ΑΛΕ του Κρατικού Προϋπολογισμού που αφορούν σε σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες ή λοιπές προβλεπόμενες βάσει νόμου, δαπάνες οι οποίες δύνανται να πληρώνονται με μισθοδοτικές καταστάσεις και καταστάσεις συντάξεων Δημοσίου.
Όλοι οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση το ύψος των δαπανών αποδοχών και να προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις και η αριθμ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’ 4885), ή να υποβάλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων, ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως, ότι στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζόμενων, προσλαμβανόμενων, εντασσόμενων, μετατασσόμενων, αποσπώμενων ή προαγόμενων υπαλλήλων πρέπει να βεβαιώνεται από τον αρμόδιο εκκαθαριστή η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό και να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης των οικονομικών υπηρεσιών (άρθρο 12 του Π.Δ. 80/2016).
ε) Παροχές σε εργαζομένους – Πρόσθετες αποδοχές και αποδοχές σε είδος, εφημερίες
Ο αριθμός των ωρών που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά – πέραν του κανονικού ωραρίου – το προσωπικό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και το προσωπικό των λοιπών φορέων η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του Τακτικού Προϋπολογισμού, υπόκειται σε περιορισμούς.
Οι πιστώσεις για πρόσθετες αποδοχές και οι αποδοχές σε είδος εγγράφονται στη μείζονα κατηγορία εξόδων 21 «Παροχές σε εργαζόμενους» και σε ΑΛΕ που περιλαμβάνονται σε διακριτούς λογαριασμούς τετάρτου βαθμού. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την αριθμ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’ 4885), δεν επιτρέπεται η μείωση πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τετάρτου βαθμού που αφορούν τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές (21101, 21201, 21301, 21304, 21901, 21902 και 21903) για την αύξηση πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τετάρτου βαθμού που αφορούν πρόσθετες αποδοχές και αποδοχές σε είδος.
Η διαδικασία αποζημίωσης των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας των Υπουργείων Άμυνας και Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΦΥ και του ΕΚΑΒ, από 1.1.2015 καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4316/2014 (Α’ 270). Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω αποζημιώσεις βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου εν συνεχεία να επιχορηγηθούν ειδικώς οι εν λόγω φορείς. Σε κάθε περίπτωση για την ακριβή τήρηση των διαδικασιών επιχορήγησης, της επιστροφής των τυχόν αδιάθετων ποσών, όπως επίσης και της συγκέντρωσης και αποστολής στη ΔΠΓΚ των στοιχείων πληρωμών μετά το πέρας κάθε τριμήνου, εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών στην τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις αριθμ. Β1α/16753/6.3.2015 (Β’ 382), Β1α/40746/29.5.2015 (Β’ 1018) και Β1α/40751/29.5.2015 (Β’ 1018) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
Η ανάληψη υποχρεώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα και υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός του τελευταίου διμήνου κάθε οικονομικού έτους, βαρύνει τις πιστώσεις του τρέχοντος κάθε φορά έτους. Εφόσον οι σχετικές υποχρεώσεις καταγραφούν ως απλήρωτες μέχρι το τέλος του έτους (2019), με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους (2020) και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα πιστώσεις ισόποσες με το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων αυτών σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΑΛΕ ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αφορούν και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τέταρτου βαθμού για πρόσθετες παροχές (λογαριασμοί τέταρτου βαθμού 21102, 21202, 21302) της Μείζονος Κατηγορίας 21.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();